ဓာတ္လိုက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ plug adapter မ်ားကို Apple ျပန္လည္သိမ္းဆည္း

wallplugs.jpg

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ား၌ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ iPhone ႏွင့္ iPad စသည့္ iOS ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ Mac မ်ားရိွ AC wall plug adapter မ်ားကို Apple က ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည့္ သတိေပးခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ plug adapter သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ Apple World Travel Adapter Kit မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီးလ္၊ ဥေရာပတိုက္၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားရိွ Apple ထုတ္ကုန္သံုးစြဲသူမ်ားမွာ plug adapter ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည့္ အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သည္။ အေမရိကန္၊ ယူေက၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ plug adapter မ်ားတြင္မူ သက္ေရာက္မႈရိွမည္ မဟုတ္ေပ။

Apple သည္ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းရရိွထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ iPhone 5 တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ဘက္ထရီႏွင့္ sleep/wake ခလုတ္ ျပႆနာအတြက္ အစားထိုးမည့္အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသလို iPhone 4 တြင္လည္း antennagate ျပႆနာေၾကာင့္ အခမဲ့ bumper မ်ား ေပးခဲ့ရသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္တြင္ Apple AC wall plug adapter သည္ ထိလိုက္သည့္အခါ ဓာတ္လိုက္မႈျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ဓာတ္လိုက္သည့္ျဖစ္ရပ္မွာ အလြန္ရွားပါးေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခၽြတ္ယြင္းမႈရိွသည့္ adapter မ်ားေၾကာင့္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ဓာတ္လိုက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္ရပ္ ၁၂ ခု ရိွခဲ့ေၾကာင္း Apple မွ ဆိုခဲ့သည္။

Apple ကမူ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ plug မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး serial number မ်ားကို စစ္ေဆးကာ adapter မ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုးမည့္ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ကုမၸဏီ၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

Ref: CNET