ဖုန္းဘီလ္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖည့္လွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ အပိုေပး

12565502_767534690013946_3014092583357191428_n.jpg

Telenor နည္းတူ MPT သည္ ဖုန္းဘီလ္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖည့္လွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ အပိုေပးသည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကို စတင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ေထာင္က်ပ္ျဖည့္လွ်င္ ၂၀၀ က်ပ္၊ ၃ ေထာင္က်ပ္ျဖည့္လွ်င္ ၉၀၀ က်ပ္၊ ၅ ေထာင္က်ပ္ျဖည့္လွ်င္ ၂ ေထာင္က်ပ္၊ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖည့္လွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ အပိုလက္ေဆာင္ေပးျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္အထိ MPT က ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္အရ ဘီလ္ျဖည့္သြင္းျခင္းမွ အပိုရရွိလာသည့္ ေငြပမာဏကို ၁၅ ရက္အတြင္း ကုန္ဆံုးေအာင္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး GSM ႏွင့္ WCDMA အတြက္ Postpaid ႏွင့္ Prepaid ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအျပင္ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြျဖည့္သြင္းျခင္းမ်ားပါ အက်ံဳးဝင္သည္ဟု သိရသည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္အရ CDMA ဖုန္းလိုင္းမ်ားအတြက္ Prepaid စနစ္ ေငြျဖည့္သြင္းျခင္း တစ္မ်ိဳးတည္းသာ အပိုေငြရရွိျခင္းကို အက်ံဳးဝင္ၿပီး အပိုရရွိလာသည့္ ေငြျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ စာတိုေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကဲ့သို႔ အပိုေငြေပးအပ္သည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကို Telenor က ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ေပးအပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။