အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ 3G ကြန္ရက္ကို ပိုင္ဆုိင္ထားသည္ဟု MPT က ေၾကညာ

12622215_1232472243434968_6915852807014353819_o.jpg

Telenor က ေအာက္တိုဘာလအတြင္း 3G ကြန္ရက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၎တို႔အေနျဖင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ MPT သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ 3G ကြန္ရက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ထပ္မံေၾကညာလိုက္သည္။

MPT ၏ ေၾကညာခ်က္အရ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ ေျမဧရိယာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို 3G ကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ လူဦးေရ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ 3G ကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို 3G ကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု သိရသည္။

ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳမႈ၏ သေဘာသဘာဝအရ နယ္ေျမဧရိယာ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈႏွင့္ လူဦးေရအေပၚ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ လာမည့္ မတ္လအကုန္၌ နယ္ေျမ ဧရိယာႏွင့္ ႏိုင္ငံလူဦးေရအေပၚ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ 3G ကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း MPT က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ 2G ကြန္ရက္မွာ 3G ကြန္ရက္အျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ MPT ၏ အသံုးျပဳသူ ၁၈ သန္းေက်ာ္သည္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈကို 21Mbps အထိ အေရအေသြးျမင့္စြာ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလာႏိုင္မည့္ MPT က အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

MPT သည္ ၎တုိ႔၏ လက္ရွိ တာဝါပိုင္ဆိုင္မႈကို ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ လာမည့္မတ္လအကုန္တြင္ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၅ ေထာင္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားသည္။ အလားတူ 3G ကြန္ရက္ကို အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည့္ Telenor သည္ ၎တို႔ထံ၌ ရာႏႈန္းျပည့္ 3G ကြန္ရက္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ တာဝါတိုင္ ၃,၃၀၀ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလက ေၾကညာခဲ့သည္။

MPT ႏွင့္ Telenor တို႔သည္ 2G ႏွင့္ 3G ကြန္ရက္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး Ooredoo သည္ 3G ကြန္ရက္ တစ္မ်ိဳးတည္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အဆိုပါ Ooredoo သည္ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၂,၅၀၀ နီးပါးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။