ႏိုင္ငံတကာ ေရဆိပ္၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ႏွင့္ နည္းပညာအသံုးခ်မ

ႏိုင္ငံတကာ ေရဆိပ္၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ႏွင့္ နည္းပညာအသံုးခ်မႈမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေရးတို႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ၾသစေၾတးလ် ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပရာမွ သိရသည္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Mr.Scott Morrison MP တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး စီမံကိန္း နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) ကို လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အဆိုပါ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခု ႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔အၾကား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ ေရဆိပ္၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ ဆယ္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ႏွင့္ နည္းပညာအသံုးခ်မႈမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေရးတို႔အတြက္ ကူညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။