ဖုန္းဆိုင္တစ္ခုလံုးကို ဦးစီးကြပ္ကဲမည့္ Pepper စက္႐ုပ္မ်ားအား Softbank မိတ္ဆက္

soft.jpg

ယေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရိွေသာ Pepper World ျပပြဲ၌ Softbank က လုပ္ငန္းသံုး Pepper စက္႐ုပ္ကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ အဆိုပါ စက္႐ုပ္မ်ားကို လက္ရိွတြင္ စမ္းသပ္ဆဲအေနျဖင့္ အသံုးျပဳသြားမည္ဟု ကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ စက္႐ုပ္မ်ားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမည့္ Pepper ဖုန္းဆိုင္တစ္ခုကိုလည္း ဂ်ပန္ဖုန္းကုမၸဏီက မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ၏အဆိုအရ သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ ဖုန္းစာခ်ဳပ္တစ္ခု ဝယ္ယူရန္ မွတ္ပံုတင္မႈအတြက္ စက္႐ုပ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ အဆိုပါဖုန္းဆိုင္ကို အကန္႔အသတ္အေနျဖင့္သာ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားကမူ မတ္လကုန္မွသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: Engadget