ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၆

DEMON_Plus_17-4-1.jpg

(၇)  ႀကိမ္ေျမာက္ BarCamp Yangon 2016 ကို ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား၌ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ MICT Park ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ဘားကမ့္ရန္ကုန္မွာ နည္းပညာတစ္ခုတည္း အတြက္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္းမဟုတ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အျခားေသာ က႑မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမွ်ေ၀ႏိုင္ရန္အတြက္ ပါ၀င္ေဆြး ေႏြး မည့္သူမ်ား၊ တက္ေရာက္နားေထာင္မည့္သူမ်ား အတြက္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕မွ ဆိုထားသည္။

ဘားကမ့္ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ မွာ ဘာေတြထူးျခားမလဲ

၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထား ရွိရန္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္ အပါအ၀င္ဦးရာလူ စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခြင့္ မရရွိသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ က႑မ်ားအား မွတ္တမ္း တင္ထားႏိုင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမည့္အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အခန္း၊ အခ်ိန္တို႔အား ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပစြာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ လည္းေကာင္း နည္းလမ္းသစ္မ်ား ျပင္ဆင္ထားသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုသို႔ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းအားျဖင့္ေနာင္တြင္ က်င္းပမည့္ ဘားကမ့္မ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေစမည္ဟု ဆိုသည္။

တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား သိသင့္သည့္ အခ်က္

ဘားကမ့္ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားတြက္ တက္ေရာက္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ  ၁ ရက္မွစတင္ကာ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ သည္။ ၎ Register Link ကို ဘားကမ့္ ရန္ကုန္၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာ မ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ www.facebook.com/barcampyangon ႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ www.barcam pyangon.org တြင္ လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးသြား မည္ဟု ဆိုသည္။ အခမ္းအနား က်င္းပမည့္ေန႔အထိ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ အေၾကာင္း

နည္းပညာတစ္ခုတည္း အတြက္ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အျခားေသာက႑မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ အသိပညာ ေဝမွ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ တစ္ခုတိုင္းအတြက္ (၄၅) မိနစ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး Projector မ်ား၊ Microphone မ်ားအား ဘားကမ့္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ့ ေပးထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိအသိပညာေ၀မွ်ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ကို ပရိသတ္ပိုမို စိတ္၀င္စားမႈ ရရွိလ်က္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ (၄၅) မိနစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက မိမိပရိတ္ သတ္ႏွင့္အတူ ျပင္ပ သင့္ေတာ္ရာ ေနရာလြတ္ တစ္ခုခုတြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ MICT Park ျမက္ခင္းျပင္အတြင္းေနရာမ်ားစီစဥ္ေပးထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နည္းပညာပိုင္းသာမက အျခားေသာက႑မ်ားကို ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ တစ္ခုတည္း ေသာအႀကီးမားဆံုးက်န္ရွိသည့္ တယ္လီကြန္းေစ်းကြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားအလာေကာင္းေသာ

အိုင္တီ ေစ်းကြက္တစ္ခု အျဖစ္တည္ရွိေနၿပီး အနာဂတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ဘားကမ့္ရန္ကုန္၂၀၁၆ တြင္ တက္ေရာက္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဘားကမ့္ရန္ကုန္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ဘားကမ့္၏ မူမ်ား အတိုင္း လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြး ၾကရန္၊ အဆင့္အတန္းမခြဲျခားရန္၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ လူငယ္မ်ား၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာ ေစရန္၊ ၀ါသနာတူမ်ား စုစည္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးရရွိေစရန္ စသည္တို႔ကို အေျခခံ၍ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ တိုင္း ဘားကမ့္ရန္ကုန္ကို ျပဳလုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

ဘားကမ့္ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ Organizer အျဖစ္ပါ၀င္ လိုသူမ်ားအား အစည္းအေ၀းမ်ား စတင္ေခၚ၍ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ Organizer မ်ား အျပင္ အျခား လူငယ္ Organizer အသစ္ မ်ားလည္းပါ၀င္လာသည္ ဟုသိရသည္။

BarCamp ၏ အဓိပၸာယ္

BarCamp ဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္ရာ အသိပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆြးေႏြးေဟာေျပာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးမည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တြင္က်ယ္လာသည့္နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ပထမဦးဆံုး BarCamp ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတစ္ဝွမ္း အေအာင္ျမင္ဆံုး အခမ္းအနား တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ BarCamp Yangon, BarCamp Mandalay, BarCamp Taunggyi, Barcamp Pathein, BarCamp Laisho, BarCamp Pyay အစရွိသည္ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပလာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္လာသည္။

BarCamp မ်ားကို က်င္းပၿပီးရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ BarCamp စီစဥ္သူမ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ BarCamp ၏ သေဘာသဘာဝအရ မိမိေဆြးေႏြးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ BarCamp မွာ လူမႈေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး အစရွိသည့္က႑မ်ားစြာကို ေပါင္းကူးေပးသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအေၾကာင္း သိခ်င္သူမ်ား၊ နည္းပညာအေၾကာင္း သိခ်င္သူမ်ား၊ လူမႈေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား စသျဖင့္ မိမိထြန္းကားရာ နယ္ပယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးလိုသူ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကိုေဇာ္ေဇာ္မ်ိဳးလြင္

(PR/Marketing Team) Barcamp Yangon 2016

ဒီႏွစ္မွာ လာေရာက္ အသိပညာေ၀မွ်မယ့္သူ (Speaker) ေတြက အရင္လို ဘုတ္ေပၚမွာ ကိုယ္ေျပာမယ့္ စာရြက္ကပ္တဲ့ စနစ္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္က စကားေျပာသူ (Speaker) အျဖစ္လာ ေရာက္တာဆိုရင္ ပထမဆံုး သတ္မွတ္စားပြဲကို သြားၿပီး ေဖာင္ျဖည့္ရပါမယ္။ ေဖာင္အပ္တဲ့အခါ စာရြက္ႏွစ္ရြက္ထုတ္ေပးမယ္၊ အဲဒီစာရြက္နဲ႔ အခန္းစီစဥ္တာတို႔ Confirm လုပ္တာတို႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာပါ၊ အခန္းရရင္္စာရြက္ ႏွစ္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ရြက္ ကအခန္းေရွ႕ တစ္ရြက္က Topic Board  မွာ ကပ္ေပးသြားမွာပါ။ ဒီလိုလုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာ တစ္ခါတည္းစုစည္းၿပီးသားလည္း ျဖစ္သြားမယ္၊ တခ်ိဳ႕ ေခါင္းစဥ္ေတြက လူအနည္းစုအတြက္ ရည္ရြယ္ေပမယ့္ အခန္းကအက်ယ္ႀကီးျဖစ္ေနတာတို႔၊ ေခါင္းစဥ္က လူအမ်ားႀကီးလာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေပမယ့္ အခန္းက်ဥ္း က်ဥ္းပဲျဖစ္သြားတာမ်ိဳးတို႔လည္း မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။

ကိုကိုရဲ (Organizer Team)

Colorful barcamp အျဖစ္ လူအမ်ားဆုံးအႀကီးဆုံးကေန ေလ့လာသိမွတ္စရာ အစုံအလင္ပါဝင္မယ့္ event တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ထက္ပိုၿပီး စုံလင္တဲ့ topic ေတြရွိေနမွာပါ။ နည္းပညာ အသစ္အဆန္းေတြ Community အသစ္ေတြလည္း မိတ္ဆက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ BarCamper register လုပ္တာေတြ topic board register ေတြ အကုန္လုံး အသစ္အသစ္ေတြ မိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ Foss corner မွာလဲ နည္းပညာအသစ္ေဆာ့ဝဲအသစ္ hardware အသစ္ေတြ အမ်ားႀကီး စ္ီစဥ္ထားပါတယ္။

 

ဟိန္းထက္ေဆြ (BarCamper)

ကြၽန္ေတာ္ ရန္ကုန္ ဘားကမ့္ကို ၂၀၁၂ ကေန ၂၀၁၅ ထိ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ တစ္ႏွစ္နဲ႔ တစ္ႏွစ္ topic ေတြ စံုလင္လာတာေတြရတယ္။ နယ္ကဘားကမ့္ေတြနဲ႔ စာ ရင္ ရန္ကုန္ဘားကမ့္က topic ပိုမ်ားသလို နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္တာပိုမိုစံုလင္လွတဲ့ ရန္ကုန္က နည္းပညာသမားေတြအတြက္ နည္းပညာပြဲတစ္ပြဲလို႔ေတာ့ ဆိုႏိုင္တယ္။ နည္းပညာသမားေတြ လာတာမ်ားတဲ့အတြက္ အခုနွစ္မွစတင္ တက္ေရာက္မယ့္ BarCamper မ်ားအေနနဲ႔ နည္းပညာအသစ္အဆန္းေတြလည္း ျမင္ေတြ႕ ခြင့္ရနိုင္မွာ ျဖစ္လုိ႔ တက္ေရာက္သင့္တဲ့ ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။