ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိတ္ခ်ိန္းနယ္ေျမအခ်ိဳ႕ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲမည္

2.jpg

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိတ္ခ်ိန္းနယ္ေျမအခ်ိဳ႕ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေထာက္ႀကံ႕အိတ္ခ်ိန္းနယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ ေတာင္ဒဂံုအိတ္ခ်ိန္း နယ္ေျမအတြင္း ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ားအား ေခတ္မီ အိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာက္ႀကံ႕ KY အိတ္ခ်ိန္းဧရိယာ၊ ယခင္ဖုန္းနံပါတ္ (၆၀၀xxx) မွ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္(၉၄၃-၇xxx) သို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဒဂံု KY အိတ္ခ်ိန္း ဧရိယာ၊ ယခင္ဖုန္းနံပါတ္ (၅၉၅xxx) မွ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္ (၂၄၃-၈xxx) သို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေၾကညာထားသည္။

အသစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမည့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသည္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈသာမက အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ADSL စနစ္ပါ ေလွ်ာက္ထား သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ADSL အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာန၊ ADSL ဌာနစိတ္၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ (၀၁-၆၅၀၈၇၀ ၊ ၀၁-၆၆၂၇၀၇)တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕ရွိ အျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။