Notebook Speaker

Notebook-Speaker.jpg

Notebook မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Notebook Speaker တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေမာ္ဒယ္ HP-818 ျဖစ္ၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Speaker တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ Notebook
အျပင္ Desktop, Mobile Phone, Tablet မ်ားျဖင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Stand ပံုစံဒီဇိုင္းျဖစ္ၿပီး မိမိကြန္ပ်ဴတာ၊ Laptop ေဘးတြင္ ေထာင္၍ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တိုရွိဘာေက်ာ္ဝင္း ဖုန္း ၃၈၅၅၃၁ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။