အင္းစိန္ GTI ေက်ာင္းကို ဘာသာရပ္မ်ဳိးစံု သင္ၾကားႏုိင္သည့္ Polytechnic Institute အျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏုိငá

12359862_10201208655214801_3841687874085352649_n_SMT_Soe-Myint-Thein-Facebook-Page_News_2016Jan22.jpg

အစိုးရ စက္မႈ/ လက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္) ကို ဘာသာရပ္မ်ိဳးစုံ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ Polytechnic Institute အျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးကို ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွသိရသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေျခခံပညာကိုၿပီးဆံုးေအာင္ ဆက္လက္မသင္ၾကားႏိုင္ေသာ သူမ်ားအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စက္မႈလက္မႈေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သိပံၸမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

အင္းစိန္ GTI ကို Polytechnic Institute အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္ေရးအတြက္  အင္းစိန္ GTI  ပင္မေဆာင္တြင္႐ုံးလုပ္ငန္း အတတ္ပညာသင္တန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ အျခားအသက္ေမြးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ပုံမွန္သင္တန္းမ်ားအျပင္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္အညီ ကာလတို သင္တန္းမ်ား၊ ကာလရွည္သင္တန္းမ်ားကိုပါ  ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လ်ာထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္လည္း Level အဆင္‌့ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အာဆီယံတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင္‌့အတိုင္း ကိုက္ညီေအာင္ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာဘာသာရပ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အတြက္ Polytechnic Institute ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္‌လွစ္ႏိုင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။