အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Gateway တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ MIDO မွ အႀကံျပဳလႊာေပးပို႔

12507285_1228444010504458_5549082558948367578_n.jpg

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အႀကံျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚထားေသာ International Gateway ႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းပညာဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ MIDO မွ အႀကံျပဳလႊာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

LIRNE Asia အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ MDIO က အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၌ မူၾကမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ နည္းပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္တို႔၏ တုိးတက္မႈအတြက္ အဓိကမက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပေခၚဆိုခမ်ား ကြာဟေနျခင္းသည္ တရားမဝင္ေခၚဆိုမႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပဆက္သြယ္မႈအတြက္ Skype ၊ Viber စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳေစျခင္းသည္ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ က်ဆင္းေနေသာ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေရာင္းအားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစေၾကာင္း ပါရွိသည္။

MIDO ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ မူၾကမ္းတြင္ Data Communication က႑ကို အေလးထား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကဲ့သို႔ေသာ အမွားမ်ားကို ထပ္မံမွားယြင္းစြာ မျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း စသည္တို႔ကို အခ်က္အလက ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

International Gateway တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ မူၾကမ္းကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ၎၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အဆိုပါမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံေပးလိုပါက ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုကို ယခုလ ပထမအပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲသို႔ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေအာ္ပေရတာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။