Facebook သူငယ္ခ်င္း အေယာက္ ၁၅၀ တြင္ ၄ ေယာက္ကိုသာ အားထားႏိုင္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုဆို

mark-zuckerberg-facebook-2117775238.jpg

ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ရွိ သုေတသီမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ Facebook တြင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမွာ စစ္မွန္မႈနည္းေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ရွိ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ စိတ္ပညာေဗဒ ပါေမာကၡေရာ္ဘင္ဒန္ဘာသည္ Facebook သူငယ္ခ်င္းမ်ားအနက္ ျပင္ပတြင္ ရင္းႏွီးမႈရွိေသာ မိတ္ေဆြ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း သိရိွလိုေသာေၾကာင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဒန္ဘာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ပထမပတ္ႏွင့္ ေမလ တတိယပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းႏွစ္ခုကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းမ်ားသည္ အျခား လူမႈေရးကြန္ရက္စစ္တမ္းကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ ေမးျမန္းထားသည္။ ၎တို႔သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ သုံးစြဲမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္း ဒန္ဘာကေျပာဆိုခဲ့သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ နမူနာ ပုံစံစုစုေပါင္း ၃,၃၇၅ ခုရွိသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ပွ်မ္းမွ်ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ Facebook မိတ္ေဆြေပါင္း ၁၅၀ ရွိသည္။ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လူမႈေရးကြန္ရက္ ပိုမုိႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔သည္) Facebook ေပၚတြင္ စစ္မွန္သည့္ မိတ္ေဆြမည္မွ်ရွိေၾကာင္း ေမးျမန္း စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ နမူနာတစ္ခုတြင္ လူမ်ားက ပ်မ္းမွ်အေျဖ ၂၇.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

သုံးစြဲသူမ်ားသည္ စိတ္ခံစားမႈ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရာတြင့္ Facebook မိတ္ေဆြ မည္မွ်ခန္႔ကို အားထားႏိုင္ေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားက ၄ ဦး (ပ်မ္းမွ် ၄.၁) ဟုေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕က ၁၄ ဦး (ပ်မ္္းမွ် ၁၃.၆) ရွိေၾကာင္းေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး အရြယ္အလိုက္အနည္းငယ္ ကြာျခားမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: CNET