ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လူဦးေရအနည္းငယ္သာ အင္တာနက္စနစ္ကို အသံုးျပဳ

11.jpg

အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ အမ်ားစုသည္ လူမႈကြန္ရက္ကိုသာ အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ အသံုးျပဳေနၾကၿပီး ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္အတြက္ အနည္းငယ္ေသာ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားက လက္ခံအသံုးျပဳၾကသည္ဟု သိရသည္။

Myanmar Survey Research ကိုအေျခခံ၍ Telenor မွ Chief Marketing Officer ျဖစ္သူ Joslin E. Myrthong က ပညာေရးနယ္ပယ္အတြက္ အင္တာနက္စနစ္ကို အသံုးျပဳသူ အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ လူမႈကြန္ရက္ကိုသာ အသံုးျပဳေနၾကသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳေနၾကၿပီး ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ကသာ အသံုးျပဳေနၾကသည္ဟု Joslin E. Myrthong က ေျပာသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းသည္ ၂၀၁၅ စစ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ အမ်ားစုမွာ လူမႈကြန္ရက္ကိုသာ အသံုးျပဳေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“နည္းပညာက ပညာေရးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ထိေရာက္ေစမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ဒီလိုထိေရာက္ေစဖို႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားမွာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Telenor ၏ Net Monday အစီအစဥ္၌ Joslin E. Myrthong က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Telenor အေနျဖင့္ အင္တာနက္နဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ ၿပီး ပညာေရးက႑ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။