မၾကာမီတြင္ Chrome က စာမ်က္ႏွာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာေဖာ္ျပေပးႏိုင္ၿပီး data သံုးစြဲမႈ နည္းပါးေစမည္

Chrome.jpg

ကုမၸဏီမွ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ Brotli compression algorithm ေၾကာင့္ Google ၏ Chrome browser သည္ မၾကာမီတြင္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာေဖာ္ျပေပးႏိုင္ၿပီး data သံုးစြဲမႈကိုလည္း နည္းပါးေစမည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ Brotli သည္ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရိွၿပီျဖစ္ေသာ Zopfli ထက္ ဖိုင္အရြယ္အစားကို ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ Brotili သည္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ား၏ ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း Google မွ ေျပာၾကားသည္။

Google ၏ အဆိုအရ Brotli သည္ data format သစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထုပ္ပိုးသယ္ေဆာင္ႏိုင္သလို decompress လုပ္ရာတြင္လည္း အျခားသူမ်ား၏ ျမန္ႏႈန္းအတိုင္း ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Brotli ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လက္ရိွတြင္ Chrome Canary တြင္ စမ္းသပ္ႏိုင္သည္။ ၎ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို desktop ႏွင့္ မိုဘိုင္း platform မ်ားတြင္ Chrome ဗားရွင္းသစ္ ထြက္ရိွသည့္အခါ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TheNextWeb