အႏၲရာယ္ရိွေသာ ဖူကူရွီးမား ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ား ရွင္းလင္းရန္အတြက္ အရြယ္ႀကီးမားသည္á€

Screen-Shot-2016-01-19-at-11.17.03-AM.jpg

လူသံုးကုန္လက္ေတာ့ပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေသာ Toshiba ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ ဖူကူရွီးမား ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ အရြယ္ႀကီးမားေသာ စက္႐ုပ္တစ္မ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

Toshiba မွ တည္ေဆာက္ထားေသာ စက္႐ုပ္သစ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဖူကူရွီးမား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏ်ဴကလီးယား ကပ္ေဘးတြင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဓာတ္ေပါင္းဖို ၃ ကို ဖယ္ရွားျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္မူထူးျခားေသာ လက္တံႏွစ္ခု ပါဝင္သည့္ Toshiba ၏ စက္႐ုပ္သည္ ေရဒီယို သတၱိၾကြ ကန္အတြင္းမွ အရာဝတၳဳမ်ားကို ေကာက္ယူျခင္း၊ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းအျပင္ ၿမဲၿမံစြာ တပ္ဆင္ထားေသာ spent fuel rod မ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အဆိုပါစက္႐ုပ္ကို ကင္မရာမွ တစ္ဆင့္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားက အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဖူကူရွီးမား ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ံုသည္ ျပင္းအား ၉.၀ ရိွေသာ ငလ်င္ႏွင့္ ၁၅ မီတာအထိ ျမင့္သည့္ လိႈင္းလံုးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆူနာမီဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ဓာတ္ေပါင္းဖို သံုးခုကလည္း ေပါက္ကြဲ ယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ႏွစ္ ၃၀ မွ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္းၾကာျမင့္ႏိုင္ေသာ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို အၿပီးသတ္ရွင္းလင္းမႈအတြက္ Toshiba ၏ စက္႐ုပ္သစ္က အကူအညီေပးမႈကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

Ref: TheNextWeb