၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ အဆိုးရြားဆံုး password မ်ားစာရင္းတြင္ ‘QWERTY’ ႏွင့္ ‘12345’ က ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္

BN-LV811_CMOlap_G_20151224125251.jpg

Password မ်ားသည္ ယခင္ထက္ ပိုမိုရွည္လ်ားလာေသာ္လည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ မရိွေၾကာင္း password-management application မ်ားကို ဖန္တီးေသာ SplashData ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၏ အဆိုးရြားဆံုး pssword စာရင္းတြင္ “1234567890”, “qwertyuiop” ႏွင့္ “welcome” တို႔ပါဝင္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ password မ်ားသည္ “1234”, “12345” ႏွင့္ “qwerty” တို႔ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုရွည္လ်ားလာေသာ္လည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈမရိွေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားသည္။

“လူေတြက သူတို႔ရဲ႕ password ေတြမွာ စာလံုးေတြကို ထပ္ထည့္ၿပီး ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရိွေအာင္ ျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွည္လ်ားတဲ့ password ေတြက ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းပံုစံပဲ ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဟက္ကာေတြရဲ႕ identity ခိုးယူတဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္” ဟု SplashData မွ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ေမာ္ဂန္စလိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

SplashData သည္ ဟက္ကာမ်ားက အြန္လိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေပါက္ၾကားမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ password ၂ သန္းေက်ာ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္အမ်ားစုကို ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ ရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ အဆိုးရြားဆံုး password စာရင္းတြင္ “starwars” ႏွင့္ “solo” တို႔က အသစ္အေနျဖင့္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။

Password မ်ားေနရာတြင္ လက္ေဗြဖတ္စနစ္မ်ား၊ မ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ အသံျဖင့္ သိမွတ္ႏိုင္သည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ အစားမထိုးႏိုင္မီအခ်ိန္တြင္ လံုၿခံဳမႈရိွေသာ password မ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ စာလံုးအႀကီးႏွင့္ စာလံုးအေသးမ်ား၊ အထူးစကားလံုးမ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေသာ အနည္းဆံုး စာလံုးအေရအတြက္ ၁၂ လံုးပါဝင္ေသာ password မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း SplashData မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈမ်ားမွ ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည့္ နာမည္ေက်ာ္ password မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) 123456
(၂) password
(၃) 12345678
(၄) qwerty
(၅) 12345
(၆) 123456789
(၇) football
(၈) 1234
(၉) 1234567
(၁၀) baseball
(၁၁) welcome
(၁၂) 1234567890
(၁၃) abc123
(၁၄) 111111
(၁၅) 1qaz2wsx
(၁၆) dragon
(၁၇) master
(၁၈) monkey
(၁၉) letmein
(၂၀) login
(၂၁) princess
(၂၂) qwertyuiop
(၂၃) solo
(၂၄) passw0rd
(၂၅) starwars

Ref: WSJ