ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ chat မ်ားကို အလုပ္ရွင္က ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္

keyboard-SH-mashable-2016jan14.jpg

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပတရား႐ုံးက အလုပ္ခြင္တြင္ အြန္လိုင္း တစ္ကိုယ္ေရ သုံးစြဲမႈ အားေပးမႈ မ်ားအတြက္ အံအားသင့္ဖြယ္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

တရား႐ုံးအေနျဖင့္ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံသား အင္ဂ်င္နီယာ၏ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ႐ိုေမးနီးယား ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ဝန္ထမ္း၏ အြန္လိုင္း ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား အသုံးခ်၍ ၎အားအလုပ္မွ ျဖဳတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီရင္ခ်က္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရ အြန္လိုင္းအသုံးျပဳမႈအတြက္ အႏၲရာယ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ၎ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဥေရာပ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို သတိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အဓိပၸာယ္ မသက္ေရာက္ေပ။

႐ိုေမးနီးယား ႏိုင္ငံသား ေဘာ္ဒန္မီဟိုင္း ဘာဘူလီစကူႏွင့္ ႏိုင္ငံအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈတြင္ ၎သည္ တစ္ကိုယ္ေရ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ Yahoo Messenger အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္။ အေစာပုိင္းတြင္ ၎က လုပ္ငန္းကိစၥရပ္အတြက္ account ကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦးတည္းပိုင္႐ို ေမးနီးယား ကုမၸဏီက ဘာဘူလီစကူ၏ ဇနီးေလာင္းႏွင့္ ညီသုိ႔ ေပးပို႔ထားသည့္ message မ်ားကို စာရင္းျပဳလုပ္၍ ထုတ္ျပခဲ့သည္။

ဘာဘူလီစကူက ေဒသတြင္း တရား႐ုံးမ်ားသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ကုမၸဏီအမႈျဖင့္ ၎၏တစ္ကုိယ္ေရ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တရားမဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဘာဘူလီစကူ၏ ေလွ်ာက္ထားမႈ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အမႈကို လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပတရား႐ုံးအထိ တက္ေရာက္ေလွ်ာက္ထား ေသာ္လည္းက်႐ႈံးခဲ့သည္။

Ref: Mashable