၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံး စက္႐ုံမ်ားကို သုံးဆျမႇင့္တင္ရန္ LG စီစဥ္

lg-solar-facility-SH-engadget-2016jan14.jpg

LG ၏လူသုံးကုန္ အီလက္ထရြန္နစ္ လုပ္ငန္းသည္ ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးျမင့္ တီဗီမ်ားႏွင့္ အျခား gadget မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံးစက္႐ုံမ်ား ပိုမုိအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕မည့္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

LG ကကုိရီးယားႏိုင္ငံရွိ စက္႐ုံမ်ားအတြင္း ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ လိုင္းေျခာက္ခုထက္မနည္း ထည့္သြင္းရန္ ကန္ေဒၚလာ ၄၃၅ သန္း အသုံးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ဆိုလာဆဲလ္ ထုတ္လုပ္မႈ 1GW (Gigawatts) မွ ၂၀၁၈

ခုႏွစ္တြင္ 1.8GW အထိရွိလာမည္ျဖစ္ကာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ 3GW ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 3GW စြမ္းအင္သည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္သန္း အသုံးျပဳသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း LG မွေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆိုလာဆဲလ္ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူမ်ားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသုံးျပဳသည့္ ပုံစံေျပာင္းလဲလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“LG အေနနဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုတိုင္တုိင္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံး လုပ္ငန္းေတြမွာ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခတ္ရဲ႕အဓိက ေနရာမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ စားသုံးသူေတြဟာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆုံးအျဖတ္ ျပဳႏိုင္တဲ့ သူေတြလို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္”ဟုကုမၸဏီဥကၠ႒ လီဆန္ဘုံက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref: Engadget