တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္္သုံးအင္တာနက္ထက္ အမ်ားသုံးအိမ္သာရွိ အင္တာနက္က ပိုမိုျမန္ဆန္ေန

china-toilet-public-bathroom-720x478.gif

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခ်ဳံရွင္းၿမိဳ႕ရိွ အမ်ားျပည္သူသုံး အိမ္သာတြင္ အခမဲ့ 50Mbps WiFi တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း Chongqing Evening News ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ အရသိရသည္။

အဆိုပါသန္႔စင္ခန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ံဳရွင္း၏ နာနန္းစီရင္စု၌ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ နည္းပညာျမင့္အမ်ားျပည္သူသုံး အိမ္သာ၂၀ အနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အခမဲ့ WiFi ပါဝင္သလို မိုဘိုင္း ထုတ္ကုန္မ်ားအားသြင္းႏိုင္ေသာ႐ံုႏွင့္ နားေနခန္းအျပင္ မိုက္ခ႐ိုေဝ့၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ေရေအးစက္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳ ပစၥည္းႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအရာမ်ားအားလုံးအတြက္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို အသုံးျပဳထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ အမ်ားျပည္သူသုံး သန္႔စင္ခန္းမ်ားစြာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ သန္႔စင္ခန္းမ်ားအနက္ အနည္းငယ္တြင္သာ WiFi ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အမ်ားျပည္သူသုံး သန္႔စင္ခန္းမ်ားအတြင္းထားရွိေသာ WiFi သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ပွ်မ္းမွ် အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းထက္ ၁၀ ဆေက်ာ္ ပိုမိုျမန္ဆန္သည္။

Ref: TechInAsia