အင္တာနက္ Bandwidth 32.32 Gbps အထိရွိလာ

Update News_5.jpg

အင္တာနက္ Bandwidth 32.32 Gbps အထိ ရွိလာေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္က ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အင္တာနက္ Bandwidth 3.92 Gbps ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အင္တာနက္ Bandwidth ကို 32.32 Gbps အထိ တိုးခဲ်႕ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အင္တာနက္ Bandwidth 3.92 Gbps ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 3.72 Gbps ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 13.33 Gbps ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 26.74 Gbps ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ (စက္တင္ဘာလအထိ) 32.32 Gbps ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးအသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူေပါင္း ၃,၅၃၇,၁၂၃ ဦးအထိ ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳ၍ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာ ေတြ႔ရွွိရသည္ဟု သိရသည္။