ငါးႏွစ္အတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေသာ အရာ (၅) ခု

tvremote.gif

လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္က ကမ႓ာႀကီးသည္ ယခုအေျခအေနႏွင့္ လြန္စြာကြာျခားခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ iPad စတင္ထြက္ရွိလာၿပီး Kickstarter ကလည္း ရံပုံေငြရွာေဖြရန္ တစ္ဦးတည္းပိုင္ လုပ္ငန္းပုံစံကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ Square သည္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ ကတ္မ်ား swipe ျပဳလုပ္၍ ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လက္ခံရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

လာမည့္ငါးႏွစ္တြင္လည္း အဆင့္ျမင့္ေသာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ထပ္မံထြက္ရွိလာမည္ကို သံသယျဖစ္စရာ မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာ အရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသုံးျပဳေနသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအရာတုိ႔မွာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ နည္းပညာႏွင့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ေငြေၾကး၊ ခ်က္လက္မွတ္၊ အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ားႏွင့္ ATM မ်ား

ယေန႔ေခတ္တြင္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈကုမၸဏီ Square သည္ debit သုိ႔မဟုတ္ အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လက္ခံလ်က္ရွိသည္။ အခမဲ့ digital wallet ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ Venmo ကလည္း text message မွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းကာ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ေငြေၾကးကို ခြဲေဝရွင္းသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖန္တီးထားသည္။ မၾကာမီတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္တြင္သာမက ကားအတြင္းမွလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္လႊားတြင္ ၂၀၀၀ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ခ်က္လက္မွတ္အသုံးျပဳမႈမွာ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္အရန္ေငြေၾကးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ရွိ သုံးစြဲသူ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အြန္လိုင္းဘဏ္စနစ္ကို အသုံးျပဳၾကၿပီး ငါးပုံတစ္ပုံမွာ ေငြေပးေခ်ရန္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း မရွိေၾကာင္း First Data ၏ The Unbanked Generation အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥေရာပတြင္မူ ခ်က္လက္မွတ္ေရး၍ ေငြေပးေခ်ပါက သူ႐ူးတစ္ေယာက္သဖြယ္ အၾကည့္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ငွားရာတြင္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား အသုံးျပဳလ်က္ရွိ ေသးေသာ္လည္း အိမ္ၿခံေျမစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ လြယ္ကူေသာ အီလက္ထရြန္နစ္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳလာသျဖင့္ ခ်က္သုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်လာသည္။

ထို႔အျပင္ မေဝးေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ ေငြေၾကးကို ကိုယ္တြယ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေျခနည္းပါးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးကုိင္တြယ္ သုံးစြဲျခင္းမရွိလွ်င္ ေငြထုတ္စက္ ATM လည္း ရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

USB Stick မ်ားသုံးစြဲမႈ

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမ႓ာ့လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက စမတ္ဖုန္း အသုံးျပဳလာမည္ဟု Ericsson ၏ မိုဘိုင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Mobile data ကြန္ရက္မ်ားက ကမၻာ႔လူဦးေရ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊမ္းၿခဳံေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Apple, Box, Dropbox, Google ႏွင့္ Microsoft ကဲ့သုိ႔ cloud ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက အခမဲ့နီးပါး ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အကန္႔အသတ္မရွိ storage မ်ားလည္း ေပးလာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ storage ထုတ္ကုန္လိုအပ္ခ်က္ နည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ storage စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

Password ႏွင့္ ေသာ့မ်ား

ယေန႔ေခတ္တြင္ password မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ပွ်မ္းမွ်လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတြင္ Password ၁၉ ခုရိွေသာ္လည္း ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ခန္႔မွန္းရလြယ္ေသာ password မ်ားအသုံးျပဳၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သုံးစြဲသူမ်ားက ခန္႔မွန္းရခက္ခဲေသာ password မ်ားကို အသုံးျပဳပင္လွ်င္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

Biometrics သည္ မိုဘိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ ယေန႔ေခတ္၏ ေရပန္းအစားဆုံး နည္းပညာ ျဖစ္ကာ အြန္လိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္လာသည္။ လက္ေဗြရာ၊ အသံႏွင့္ မ်က္ႏွာမွတ္သားေပးသည့္ နည္းပညာမ်ားသည္ account မ်ားကုိ လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ကူညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စာလုံးမ်ား ႐ိုက္ထည့္ေသာ password မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖြယ္ရွိသည္။

ထို႔အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တြယ္ အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ ေသာ့မ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။ ေသာ့မ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသုံးျပဳေနေသာ စမတ္ထုတ္ကုန္မ်ားအတြင္း ပါဝင္လာဖြယ္ရွိကာ ၎ကိုအသုံးျပဳရန္ biometric နည္းပညာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ ျဖစ္သည္။

အေဝးထိန္းခလုတ္

သုေတသနကုမၸဏီ Strategy Analytics က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ Internet of Things (IoT), စမတ္အိမ္ႏွင့္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာအတြင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ ထုတ္ကုန္ေပါင္း ၁၇.၆ ဘီလီယံကို အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ပင္ အသံျဖင့္ရွာေဖြမႈႏွင့္ ေစခိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေေသာ Amazon Echo ထုတ္ကုန္မ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားစြာကို အင္တာနက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါက အေဝးထိန္းခလုတ္အတြက္ သီးျခား hardware တည္ေဆာက္မႈ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

စာရြက္အေျခခံ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ print ထုတ္ျခင္း၊ ဖက္စ္ေပးပို႔ျခင္း၊ scan သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ၿပီးျပတ္ေစရန္ လက္မွတ္ထုိးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျခင္းမ်ားအတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ညတြင္းခ်င္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔သည္ ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ အလြန္ ေခတ္ေနာက္က်သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲရန္ “cloud agreement” ဟုေခၚဆိုသည့္ စနစ္ကို မွီခိုအားထားရဖြယ္ရွိသည္။

Cloud agreements သည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ ျဖစ္သလို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ရည္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ေငြေပးေခ်မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ညိႇႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္တိက်စြာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ နည္းပညာျမင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုမၸဏီအျပင္ ဘ႑ာေရးအခက္အခဲေတြ႕ႀကဳံလ်က္ရွိေသာ အစိုးရမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ျမန္ဆန္လာေစရန္ cloud-computing နည္းလမ္းမ်ားကို သုံးစဲြၾကသည္။ ၎နည္းလမ္းသည္ စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႕အႀကဳံကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ မၾကာမီတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖြယ္ရွိေနသည္။

Ref: TechCrunch