ျပည္ဝင္ဗီဇာစနစ္သစ္ အေသးစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ထုတ္ျပန္

jpe1.jpg

ျပည္ဝင္ဗီဇာစနစ္သစ္ အေသးစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးျဖင့္ လာေရာက္လိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ လက္ရွိအသံုးျပဳ လ်က္ရွိေသာ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာ ေျခာက္မ်ိဳးအစား ေခတ္ႏွင့္ အညီ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ၁၂ မ်ိဳးႏွင့္ ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ သံုးမ်ိဳးတို႔အား စတင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ခြင့္ျပဳျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္မွစ၍ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာစနစ္သစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ www.mip.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ (Entry Visa) ၁၂ မ်ိဳးမွာ သံသမန္/သံအဖြဲ႕ဗီဇာ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဗီဇာ၊ ကမၻာလွည့္ဗီဇာ၊ လုပ္ငန္းဗီဇာ၊ အလုပ္သမားဗီဇာ၊ လူမႈေရးဗီဇာ၊ သာသနာေရးဗီဇာ၊ ပညာေရးဗီဇာ၊ စာနယ္ဇင္း/မီဒီယာဗီဇာ၊ ယာဥ္အမႈထမ္းဗီဇာ၊ အလုပ္႐ံု/ေဆြးေႏြးပြဲ/အစည္းအေဝး/သုေတသနဗီဇာ၊ ျဖတ္သန္း ဗီဇာတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းဗီဇာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ eVisa ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ လက္ရွိအတိုင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ (Re-entry Visa) ၃ မ်ိဳးမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္အထူးျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ၊ အထူး ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ (သို႔မဟုတ္) တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ (ျပည္တြင္းတြင္ေနထိုင္သည့္ အအၿမဲေန အရည္အခ်င္းရွိ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္သာ) တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေရးရာဌာနခြဲတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။