၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ အျပည့္အဝ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့ကားထုတ္လုပ္ရန္ Kia ရည္မွန္းထား

490438-kia-autonomous-car.jpg

Kia သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ ကားနည္းပညာတစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္မူ အျပည့္အဝ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အလိုအေလ်ာက္ကားမ်ားကို ေစ်းကြက္သုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိသြားရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း အဂၤါေန႔က CES သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Kia အေနျဖင့္ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဆင္ျမင့္ ယာဥ္ေမာင္းအကူစနစ္မ်ားအတြက္ “Drive Wise” ဟုေခၚဆိုေသာ အမွတ္တံဆိပ္ခြဲသစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ေသးသည္။ အဆိုပါစနစ္မ်ားတြင္ “အေဝးေျပးလမ္းမအလိုအေလ်ာက္ ကားေမာင္းႏွင္ျခင္းစနစ္” မွာ လမ္းေၾကာင္းအမွတ္အသားမ်ားကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ႏိုင္သလို ၎ကားကို လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚတြင္သာ ေမာင္းႏွင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ယာဥ္အကူအညီမပါဘဲ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူထူထပ္႐ႈပ္ေထြးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ “ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ အလိုအေလ်ာက္ ကားေမာင္းႏွင္ျခင္းစနစ္” ႏွင့္ ကားအား ေရွ႕မွကားမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေပၚေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ စနစ္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

Kia အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ အျခား feature မ်ားမွာ ကားေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္သူ၏ မ်က္စိကို ၾကည့္႐ႈ၍ သတိမထားမိေသာ လုံၿခဳံရာေနရာတြင္ ကားကိုရပ္တန္႔ရန္ ညႊန္ျပေပးမည့္ “အေရးေပၚရပ္တန္႔ေသာစနစ္”၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ေသာေနရာတြင္ ထိန္းေက်ာင္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ “ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ အကူအညီ” ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းကို အသုံးျပဳ၍ ကားပါကင္ ထိုးႏိုင္မည့္ “အလိုအေလ်ာက္ ပါကင္စနစ္” တို႔ျဖစ္သည္။

Ref: PCMag