အဂၤလိပ္စာစကားဝိုင္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပန္စမည္

အဂၤလိပ္စာအဓိက ေက်ာင္းသားေဟာင္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္တက္ေရာက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕မွ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ မြန္းတည့္  ၁၂ နာရီအထိ မႏၲေလး တကၠသုိလ္ဝင္း အတြင္းရွိ ႐ူဘီကေဖးတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ အဂၤလိပ္စာ စကားဝိုင္းကို မႏၱေလးတကၠသိုလ္ စာေမးပြဲကာလ  ေခတၲရပ္နားထားရာမွ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စကားဝိုင္းကိုႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခားထားမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမပိုင္းအေနျဖင့္ မိမိစိတ္ဝင္စားေသာ ကိစၥတစ္စုံတစ္ရာႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အခ်ိန္အနည္းဆုံးငါးမိနစ္မွ အမ်ားဆုံး ဆယ္မိနစ္အထိ တင္ျပေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါတင္ျပထားခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းေမးခ်ိန္ ဆယ္မိနစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယပိုင္းအေနျဖင့္  Debate  အစီအစဥ္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုမင္းမင္းစိုးက ေျပာသည္။

အဂၤလိပ္စာစကား၀ိုင္းအား ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ အဂၤလိပ္စာတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်င္းခ်င္း အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စေနေန႔တိုင္းအပတ္စဥ္ ပါဝင္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုမင္းမင္းစိုး ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၆၁၇၀၁၂၁ ႏွင့္ ကိုသီဟ ၀၉ ၄၀၂၅၇၀၆၀၉ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။