ဖုန္းႏွင့္ tablet မ်ားကို ျပန္လည္ မေရာင္းခ်မီ အခ်က္အလက္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း

10373716_10152546643802825_4968833114930015090_n.jpg

မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ အေဟာင္းမ်ားကို အျခားသူထံ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳမီ ၎ထုတ္ကုန္မ်ားအတြင္းရိွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား မသမာသူမ်ား၏ လက္ထဲ က်ေရာက္သြားမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ တစ္စစီ ေၾကမြသြားသည့္ သံုးစြဲသူ၏ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို မဖယ္ရွားခဲ့ပါက အျခားသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို tool မ်ားျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပန္လည္ရယူ သြားႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုဘိုင္း ထုတ္ကုန္မ်ားကို အျခားသူ လက္ထဲ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳမီ အခ်က္အလက္ ဖယ္ရွားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း မျပဳမီ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

– contact မ်ားအပါအဝင္ အခ်က္အလက္ အားလံုးကို backup လုပ္ပါ။

– SIM card ကို ဖယ္ရွားၿပီး microSD card ကဲ့သို႔ေသာ external storage ကို ဖယ္ရွားပါ။

– email, social media စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ log out လုပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အဆိုပါ app မ်ားမွ data မ်ားကို clear လုပ္ပါ။

– ထုတ္ကုန္အေဟာင္းမွ mciroSD card ကို ထုတ္ကုန္အသစ္ေပၚတြင္ အသံုးျပဳရန္ အစီအစဥ္မရိွပါက အဆိုပါ card ေပၚမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို သီးျခား ရွင္းလင္းပါ။

– ဖုန္းႏွင့္ tablet မ်ား၏ serial number မ်ားကို ဖိုင္တစ္ခုျဖင့္ သိမ္းဆည္းပါ။

Android

Android ထုတ္ကုန္ေပၚတြင္ အခ်က္အလက္အားလံုးကို ရွင္းလင္းရန္အတြက္ factory reset ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎သည္ application မွ အခ်က္အလက္ကိုသာ ဖယ္ရွားေပးၿပီး SMS ႏွင့္ chat message ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို data recovery tool မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ရယူေစႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Android ဖုန္းႏွင့္ tablet မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို မရွင္းလင္းမီ ပထမဦးစြာ Settings > Security > Encrypt phone ထံသြားၿပီး device ကို encrypt လုပ္သင့္သည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝွက္ေပးထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အၿပီးတိုင္ မဖယ္ရွားခဲ့သည့္တိုင္ အျခားသူမွ recover ျပဳလုပ္သည့္အခါ special key တစ္ခု ေတာင္းဆိုမည္ ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္ ရွင္းလင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးပါက security.google.com/settings/security/activity သို႔သြားၿပီး Google account ရိွ သက္ဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ကို ဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္သည္။

iOS

iOS 5 ႏွင့္အထက္ အသံုးျပဳထားေသာ Apple ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ passcode တစ္ခု သတ္မွတ္ထားသည့္အခါ hardware encryption ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းအတိုင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းသည့္အခါ encryption key ကို overwrite ျပဳလုပ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို recover လုပ္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အခက္ေတြ႕ေစမည္ ျဖစ္သည္။

– Reset လုပ္ငန္းစဥ္ မျပဳလုပ္မီ Find My iPhone ကို စတင္ပိတ္သင့္သည္။ Settings > iCloud > Find My iPhone သို႔သြားၿပီး Apple ID password ျဖည့္ကာ ပိတ္ႏိုင္သည္။

– iCloud မွ sign out လုပ္ပါ။ Settings > iCloud တြင္ စာမ်က္ႏွာေအာက္ဘက္ရိွ Sign Out ကိုရွာပါ။ iOS 7 ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ Delete Account ကိုေရြးပါ။ iCloud ကို sing out မျပဳလုပ္ဘဲ အခ်က္အလက္ ဖယ္ရွားပါက iCloud မွ အခ်က္အလက္မ်ားပါ ပ်က္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

– iMessage ႏွင့္ Apple ID အပါအဝင္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိတ္ၿပီး sign out လုပ္ပါ။ iMessage တြင္ Settings > Messages သို႔သြားၿပီး iMessage option တြင္ toggle ခလုတ္ႏွိပ္ကာ ပိတ္ႏိုင္သည္။ Apple ID အတြက္ Settings > iTunes & App Store တြင္ Apple ID email address ကိုႏွိပ္ၿပီး Sign Out ကိုႏွိပ္ပါ။ ထို႔အျပင္ Facebook, Twitter ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ app မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသမွ်ကို တစ္ခုခ်င္းစီ sign out လုပ္ပါ။

– ၿပီးလွ်င္ Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings ကိုႏွိပ္ပါ။ Confirm လုပ္ပါ။

– Apple ထုတ္ကုန္ကို serial number ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားပါက supportprofile.apple.com တြင္ Apple ID ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီး သံုးစြဲသူ၏ support profile ကို ဖယ္ရွားပါ။

Windows Phone

လက္ရိွတြင္ Windows Phone အတြက္ encryption ကို business customer မ်ားအတြက္သာ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Windows Phone 8 ထုတ္ကုန္တြင္ အခ်က္အလက္ကို အလြယ္အကူဆံုးနည္းျဖင့္ ရွင္းလင္းရန္အတြက္ factory reset ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ dummy data ကို load လုပ္ၿပီး မူရင္း data ေပၚတြင္ overwrite ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

– Main app list မွ Settings ကိုဖြင့္ပါ။ About ကိုရွာၿပီး Reset Your Phone ကိုႏွိပ္ပါ။

– လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို Confirm လုပ္ၿပီး အခ်က္အလက္ရွင္းလင္းၿပီးသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

– ဖုန္းကို PC ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး My Computer ကိုဖြင့္ပါ။ Mac ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါက Windows Phone app ကို download လုပ္ပါ။ Removable device တြင္ ေပၚလာသည့္ ဖုန္းကို ရွာၿပီး ဖြင့္ပါ။

– အျခား folder မွ dummy data မ်ားကို ဖုန္းထံ drag and drop လုပ္ပါ။ Dummy data မ်ားတြင္ personal ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မပါပါေစဘဲ ဗီဒီယို၊ သီခ်င္းဖိုင္မ်ားကိုသာ ထည့္ပါ။ Dummy data မ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ မ်ားမ်ားထည့္ပါ။

– ၿပီးလွ်င္ ပထမအဆင့္အတိုင္း ဖုန္းကို reset ထပ္လုပ္ပါ။ မူလ data မ်ားကို overwrite ျဖစ္ႏိုင္သည္အထိ dummy data ထပ္ထည့္ၿပီး reset ထပ္လုပ္ပါ။