ေဘက်င္း ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚတြင္ အခမဲ့ Wi-Fi အသံုးျပဳႏိုင္မည္

1509122_10152546547672825_2916423907784211957_n.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘက်င္းၿမိဳ႕ရိွ ဘတ္စ္ကား စီးနင္းသူမ်ားသည္ mobile data ကို အသံုးျပဳရန္မလိုဘဲ WeChat ေပၚမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

TechWeb မွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေဘက်င္းရိွ ဘတ္စ္ကား ၁၂,၀၀၀ တြင္ mobile WiFi ကြန္ရက္မ်ားကို တပ္ဆင္ထားၿပီး ၎တို႔ကို ယခုအခါ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကြန္ရက္မ်ားသည္ အျမန္ႏႈန္း 50 Mb/s ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္ ၄၀ ဦး တူညီသည့္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို တစ္စကၠန္႔အတြင္း ဖြင့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ကြန္ရက္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္႐ႈရာတြင္ လံုေလာက္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေၾကာင္း TechWeb မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၎ WiFi ကြန္ရက္မ်ားထံ log in ဝင္ေရာက္ရန္ အတြက္ ကြန္ရက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးေနာက္ client app တစ္ခုကို download ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အေျပာင္းအလဲသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ streaming ဗီဒီယိုဆိုက္မ်ားအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရိွလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Streaming ဗီဒီယိုမ်ားသည္ လစဥ္ data သံုးစြဲမႈႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ လ်င္ျမန္သည့္ WiFi ကြန္ရက္ေထာက္ပံ့ေပးေသာေၾကာင့္ Youku ကဲ့သို႔ေသာ streaming ဗီဒီယိုဆိုက္မ်ား၏ ၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာဖြယ္ရိွသည္။

Ref: TechInAsia