သုံးစြဲသူမ်ား download ျပဳလုပ္သည့္ app မ်ားကို Twitter ေျခရာခံမည္

Logo_twitter_wordmark_1000.jpg

သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ download ျပဳလုပ္ၿပီး install ျပဳလုပ္ထားေသာ app မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Twitter မွထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

Twitter သည္ သုံးစြဲသူဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္လိုေသာေၾကာင့္ app မ်ား download ျပဳလုပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စတင္စုေဆာင္း ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Recode တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Twitter ၏ Security and Privacy က႑တြင္ သုံးစြဲသူမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေပးေဝႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ရွိ install ျပဳလုပ္ထားေသာ app စာရင္းကို စုေဆာင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေရးသားထားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ Twitter ကို၎တို႔၏ အဆင့္သတ္မွတ္ ေပးႏိုင္သည့္ post မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည့္အျပင္ Tweets, account သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  add ႏွင့္ follow ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုံးစြဲသူမ်ား ဖုန္းအတြင္းရွိ app မ်ားကိုသာ ေျခရာခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး app အတြင္းရွိ အျခားမည္သည့္ အခ်က္အလက္ကိုမွ် စုေဆာင္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းTwiiter ကအာမခံ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Ref : CNET