mobile cloud applications

Mobile cloud application ဆိုသည္မွာ portable computing ထုတ္ကုန္ အမ်ားအျပားမွ အင္တာနက္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ software program တစ္ခုျဖစ္သည္။

Mobile cloud app မ်ားႏွင့္ mobile Web app မ်ားမွာ တူညီသည္။ အဆိုပါ app ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ ျပင္ပရိွ ဆာဗာမ်ားေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ ျပင္ပတြင္ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎ app ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို browser တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ cloud app အားလံုးက Web app မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း Web app အားလံုးက cloud app မ်ား မဟုတ္ေပ။ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရိွသည့္ mobile Web app အားလံုးသည္ virtual environment ေပၚတြင္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Web app တစ္ခုသည္ data center တစ္ခုရိွ သက္ဆိုင္ရာ physical ဆာဗာတစ္ခုေပၚတြင္ အခ်က္အလက္ ေရးမွတ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ cloud app သည္ virtual ဆာဗာမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ ေရးမွတ္ၿပီး cloud တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိုေလွာင္သည္။

Mobile cloud ႏွင့္ Web app မ်ားသည္ native mobile app မ်ားႏွင့္ အလြန္ကြဲျပားသည္။ Native app မ်ားသည္ သီးျခား မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ platform ေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ကို download ျပဳလုပ္ကာ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ေပၚတြင္ install လုပ္ႏိုင္သည္။ Native mobile app မ်ားေရးသားျခင္း၏ စိန္ေခၚမႈမွာ iOS, Android ႏွင့္ Windows ထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ developer မ်ားက တူညီသည့္ mobile app ကို မတူညီသည့္ ဗားရွင္းသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ဖန္တီးရျခင္း ျဖစ္သည္။ Mobile cloud app မ်ားမွာ download ျပဳလုပ္ရန္ မလိုေသာေၾကာင့္ developer မ်ားက ၎တို႔၏ mobile app ကို ဗားရွင္း တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ေရးသားရန္ လိုအပ္ၿပီး မည္သည့္ထုတ္ကုန္ေပၚမွ မဆို browser ႏွင့္ အင္တာနက္ရိွ႐ံုျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။