ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တစ္ဦးကဲ့သို႔ ဓာတ္ပံု ျပင္ဆင္ႏိုင္မည့္ iPad App မ်ား

Pixelmator ($4.99)

Pixelmator သည္ iPad ေပၚတြင္ ဓာတ္ပံုျပင္ဆင္ျခင္းကို အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ app ျဖစ္သည္။ ၎ app သည္ touch screen ေပၚတြင္ ဓာတ္ပံုျပင္ဆင္ျခင္းကို အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ေစႏိုင္ၿပီး preset filter မ်ားႏွင့္ effect မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခားေထာက္ပံ့ ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ layer system ပါဝင္ၿပီး ၎သည္ mask မ်ားႏွင့္ double-exposure project မ်ားကို ဖန္တီးေစႏိုင္သည္။

အေကာင္းဆံုး feature မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္အခါ tool မ်ား အျပည့္အဝ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ pencils, crayons, markets, paintbrushes, sprays, smudges, erasers အပါအဝင္ မတူညီေသာ tool မ်ားကိုေထာက္ပံ့ ေပးထားသည္။ အဆိုပါ tool မ်ားပါဝင္သည့္ Pixelator သည္ ကိုယ္ပိုင္အႏုပညာ ဖန္တီးမႈကို ႏွစ္ဆတိုးေစႏိုင္ၿပီး ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း ေျမာက္ျမားစြာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ျပင္ဆင္ ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

အားသာခ်က္ – ဓာတ္ပံုျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္းအတြက္ tool မ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ အျပင္ filter အမ်ားအျပားႏွင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ touch screen control မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

အားနည္းခ်က္ – အားနည္းခ်က္ တစ္ခုမွာ ခလုတ္ အနည္းငယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ဖံုးကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Pixelmator ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ feature မ်ားကို သတိမမူမိတာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

Snapseed (Free)

App Store  မွ အခမဲ့ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Snapseed တြင္ filter မ်ားႏွင့္ control မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္သည့္  နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

Snapseed တြင္ ဓာတ္ပံုျပင္ဆင္သည့္အခါ ဓာတ္ပံုကို screen ၏ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပံုျပင္ဆင္ ႏိုင္မည့္ category အခ်ိဳ႕ကို screen ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ automatic control မ်ား ပါဝင္သလို ဓာတ္ပံု၏ အသြင္အျပင္ကိုလည္း filter မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ cropping, straightening ႏွင့္ image tuning စသည့္ အေျခခံ tool အခ်ိဳ႕ကို လည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

Snapseed ၏ Tune Image ကဲ့သို႔ေသာ category တစ္ခုျဖင့္ ဓာတ္ပံုျပင္ဆင္သည့္အခါ fullscreen ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ အေပၚေအာက္ drag လုပ္သည့္အခါ brightness, contrast, ambiance, shadows စသည့္ menu selection မ်ား ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳလိုသည့္ menu selection ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘယ္ညာ swipe လုပ္ျခင္းျဖင့္ effect မ်ားကို ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည္။

အားသာခ်က္ – အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး touch screen ေပၚတြင္ drag လုပ္ကာ ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးကို ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည္။ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို အစိတ္အပိုင္းအလုိက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းကလည္း အလြန္အသံုးတည့္ေစသည္။

အားနည္းခ်က္ – အျခားေသာ ဓာတ္ပံုျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ app မ်ားကဲ့သို႔ပင္ Snapseed တြင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရိွ မလိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရာတြင္ အသံုးတည့္သည့္ layer manager မပါဝင္ေပ။

VSCO Cam (FREE)

VSCO Cam တြင္လည္း Pixelmator ကဲ့သို႔ပင္ ခလုတ္အနည္းငယ္တြင္ ဖံုးကြယ္ထားေသာ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ feature မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ social compo-nent ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ကြန္ရက္ထံ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေဝမွ်ႏိုင္သလို အျခားဓာတ္ပံု ဆရာမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

iPad ေပၚတြင္ VSCO Cam ၏ interface သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္။ သံုးစြဲသူသည္ ဘယ္ဘက္လက္မျဖင့္ preset မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ညာဘက္လက္မျဖင့္ slider ကို အသံုးျပဳကာ ခ်ိန္ညိႇမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ Preset အမ်ားအျပား မပါဝင္ေသာ္လည္း ၎တို႔ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အရြယ္ႀကီးမားသည္ thumbnail မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမည့္ ခလုတ္တစ္ခု ပါဝင္သည္။

Social functions အပိုင္းတြင္ VSCO Cam က Pixelmator ထက္သာလြန္သည္။ အေျခခံဓာတ္ပံု ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး brightness, contrast, highlights စသည္တို႔ကို လက္မျဖင့္ အလြယ္တကူ ခ်ိန္ညိႇအသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း pro-editing feature မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳလိုပါက Pixelmator ကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

အားသာခ်က္ – အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး iPad ကို landscape အေနအထားျဖင့္ ကိုင္ကာ control မ်ားကို အသံုးျပဳသူ၏ လက္မျဖင့္ ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည္။ Filter မ်ားကို preview ၾကည့္ရာတြင္လည္း thumbnail ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးေသာေၾကာင့္ အလြန္အသံုးဝင္သည္။

အားနည္းခ်က္ –  layer manager မပါဝင္သလို in-app purchase ျဖင့္ မဝယ္ယူပါက filter အနည္းငယ္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Photoshop mobile apps

Adobe Photoshop ကို desktop ေပၚတြင္ဓာတ္ပံု ျပင္ဆင္သူအားလံုး သိၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ၎သည္ iOS ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ app ႏွစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုုပ္ထားသည္။ အဆိုပါ app ႏွစ္ခုမွာ Photoshop Express ႏွင့္ Photoshop Touch ျဖစ္သည္။

Photoshop Express (Free)

Adobe Photoshop Express သည္ အေျခခံ ဓာတ္ပံုျပင္ဆင္ သူမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္ေစမည့္ app ျဖစ္သည္။ ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည့္ filter ၂၀ ခန္႔ပါဝင္ၿပီး red-eye ဖယ္ရွားျခင္း၊ အမည္းကြက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမည့္ one-touch magic fixes မ်ား ပါဝင္သည္။ အခမဲ့ app ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ feature မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

Photogene 4 ($2.99)

Photogene ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ Photogene သည္ Pixelmator ထက္ ပိုမိုေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

Photogene တြင္ Pixelmator ကဲ့သို႔ပင္ filter preset မ်ား ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ filter preset အမ်ားအျပားျဖင့္ အသံုးမျပဳႏိုင္သလို အဆိုပါ filter မ်ားကို slider မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညိႇၿပီး အသံုးမျပဳႏုိင္ေပ။

သို႔ေသာ္လည္း Photogene ျဖင့္ အေျခခံဓာတ္ပံု တည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဓာတ္ပံု၏ အခ်က္အလက္ကိုလည္း ရယူႏိုင္သည္။ Photogene တြင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ဖြင့္လုိက္သည့္အခါ scroll လုပ္ႏိုင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ sidebar တစ္ခု ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ အဆိုပါ sidebar ရိွ slider မ်ားကို အသံုးျပဳကာ exposure, contrast,  lighten shadows, darken highlight တို႔ကို ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ color, sharpen, denoise တို႔ကို ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သလို RGB color မ်ားကိုလည္း ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည္။

ဓာတ္ပံု၏ metadata ကိုလည္း အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဓာတ္ပံု၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ဖိုင္အမ်ိဳးအစား စသည့္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္ကို ရရိွႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ start rating မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ EXIF data tab တစ္ခု ပါဝင္သလို ဓာတ္ပံု႐ိုက္သူ၊ ရင္းျမစ္၊ တည္ေနရာ၊ ပံုစာ စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ IPTC infro ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

သို႔ရာတြင္ Photogene တြင္ masks ႏွင့္ double exposures အတြက္ option မ်ား မပါဝင္သလို layer manager လည္း မပါဝင္ေပ။

အားသာခ်က္ – shadow, color, highlights, curves စသည့္ အဆင့္ျမႇင့္ ဓာတ္ပံုခ်ိန္ညိႇ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ကို slider မ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ သံုးႏိုင္သည္။ Metadata ခလုတ္ကလည္း အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္သည္။

အားနည္းခ်က္ – double exposures ႏွင့္ masks အတြက္ layer မ်ားကို မဖန္တီးႏိုင္ေပ။ ထို႔အျပင္ filter ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ားအျပား မျပဳလုပ္ႏိုင္သလို filter မ်ားကိုလည္း ခ်ိန္ညိႇျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရိွေပ။

Photoshop Touch($9.99)

Adobe Photoshop Touch တြင္ lasso ႏွင့္ masking လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ selection tool မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ desktop version ကဲ့သို႔ layer manager တစ္ခုပါဝင္သည္။ အဓိက ျပႆနာမွာ Adobe Creative Cloud subscription လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Photoshop Touch ကို Pixel mator ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ Photoshop Touch က ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ဆ ပိုမုိႀကီးျမင့္သလို subscription တစ္ခုလည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Pixelmator က အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အားသာခ်က္ – ဓာတ္ပံုတည္းျဖတ္မႈကို အခမဲ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ Photoshop Express တြင္ အေျခခံ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ Photoshop Touch တြင္ lasso ႏွင့္ layers ကဲ့သို႔ေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္သည့္ tool မ်ား ပါဝင္သည္။

အားနည္းခ်က္ – Photoshop Touch သည္ Photoshop Express ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ feature မ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း အသံုးျပဳရန္အတြက္ ၁.၉၉ ေဒၚလာႏွင့္ subscription တစ္ခု လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။