ဆက္သြယ္မႈမွသယ္ေဆာင္လာေပးမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

2.jpg

ျပပြဲမွာ ဘာေတြပါ၀င္မလဲ

အာ႐ံုခံကိရိယာ၊ ႐ုပ္သံလႊင့္စင္(Antennae/Masts)၊ ဘက္ထရီမ်ား၊ နန္းႀကိဳးမ်ားမွင့္ ဖန္မွ်င္သံုးအနီေအာက္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ အခ်က္အလက္ေပးပို႔စနစ္ (Cables & Fiber Optics) ၊ အင္တာနက္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားေသာ အဆင့္ျမင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ (Connected TV)၊ ေဒတာစင္တာသံုးကိရိယာမ်ား (Data Center Equipment)၊ စီးပြားေရး
ဆိုင္ရာေျဖရွင္းနည္းမ်ား (Enterprise Solutions)၊ မိုးႀကိဳး ကာကြယ္ေရးကိရိယာ (Lighting Protection Equipment)၊ Mobile အေျခခံအေဆာက္အဦ (Mobile Infrastructure)၊  ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦ (Network Infrastructure)၊ ေအာ္ပေရတာမ်ား၊ Power Solutions၊ ၿဂိဳဟ္တု နည္းပညာမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲအသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ေရးဆြဲျခင္း၊ စမ္းသပ္မႈႏွင့္တုိင္းတာမႈ (Test & Measurement)၊ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

ဘယ္ကုမၸဏီေတြျပသမလဲ

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ျပခန္းတြဲႏွစ္ခန္း၊ အိႏၵိယ၊ ကေနဒါႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ အဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြ်မ္းက်င္သူ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ CommuniCast ၏ ပထမဆံုး အခမ္းအနားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အိုင္စီတီ ကြ်မ္းက်င္သူေပါင္း ၂,၀၈၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Myanmar International ICT Exhibition ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာအသင္းခ်ဴပ္မွ အဆက္ဆက္ က်င္းပခဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Myanmar Satellite Forum

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Myanmar Satellite Forum ကို အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဖိုရမ္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

“ျဂိဳဟ္တုနည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို Myanmar Satellite Forum မွ အသိပညာ ေဝမွ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ နည္းပညာတိုးတက္မႈေတြကို ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ အခမ္းအနား၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Mr.Rupert Owen က ေျပာသည္။ CommuniCast Myanmar အခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ Myanmar Event Park တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏
ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Myanmar Satellite Forum ကို အဆိုပါအခမ္းအနားအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၿဂိဳဟ္တုသံုးစြဲေနသူမ်ားအားစုစည္း၍ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးတည္း အသံုးျပဳကာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ICT က႑မွ ဆက္သြယ္ေရးတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ က႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၿဂိဳဟ္တုနည္းပညာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္
အသံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ၾကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုတစ္ခုကို ဝယ္ယူ႐ံုႏွင့္ မၿပီးေသးဘဲ နည္းပညာပါ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္  အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိေစေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးတည္း အသံုးျပဳကာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၿဂိဳဟ္တုသံုးစြဲေနသူမ်ားအား စုစည္း၍ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးတည္း အသံုးျပဳကာ စုစည္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ဘာေတြလိုမလဲ

CommuniCast 2015 & Myanmar International ICT Exhibitions ကို အခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ပါဝင္မည့္ Myanmar Satellite Forum တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။