အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာလိပ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဒီပလုိမာသင္တန္း ဖြင့္မည္

IMG_2921.jpg

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာလိပ္တြင္ န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဒီပလုိမာသင္တန္း Diploma in Tourism Studeis and Management (DTSM) ကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းသို႔ တကၠသိုလ္တစ္ ခုခုမွဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ၉ လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းခ်ိန္မွာ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီ အထိ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္အထိလက္ခံေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏို ဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီအထိ Tourism ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ားကို ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ အတြက္ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အမ်ိဳး သားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန အမွတ္ (၂၇၃/၂၇၉)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၅၄ လမ္းႏွင့္ ၅၅ လမ္းၾကား) ဗိုလ္ တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထုတ္ယူ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ လုိင္စင္ ဓာတ္ပံု ၂ ပံု၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္မူရင္း၊  ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ ျပားမိတၱဴႏွင့္မူရင္း၊ အက်င့္ စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာရဲစခန္းႏွင့္ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ မူရင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ၫြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (သို႔) ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ခြင့္ျပဳသည့္ စာမ်ားကုိ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိ လုိပါက ဖုန္း – ၂၉၂၅၆၆၊ ၂၉၉၀၈၈ လုိင္းခြဲ – ၂၀၈၊ ၂၁၅ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။