မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိသည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္

IMG_4108.jpg

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိဘဲ အလြယ္တကူဝယ္ယူခဲ့သည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား၌ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု Telenor Myanmar ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္။

“မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ဆင္းမ္ကတ္္ေတြက တရားဝင္ အေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ သြားၿပီး မွတ္ပံုတင္လို႔ရတယ္။ ၾကာၿပီ။ အခ်ိန္ တစ္ရက္ေတာ့ ၾကာတယ္” ဟု Telenor Myanmar ၏ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံက ေျပာသည္။

အလားတူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ MPOS ဟူေသာ ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ MPOS လုပ္ငန္းစဥ္ကို လက္ရွိအခ်ိန္၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမွ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ Mr. Koichi Kawase က ေျပာသည္။

တယ္လီကြန္း အခန္းက႑ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ မိုဘိုင္းဖုန္းကတ္မ်ားကို ယခင္က မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိဘဲ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ယခုအခ်ိန္၌ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွသာ ေရာင္းခ်ၾကရန္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားကို ျပန္လည္ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ကို မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရွိမွသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ Mobile Money ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရန္ အဆင္ေျပႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္ အတြက္ မည္သူမည္ဝါ အသံုးျပဳေနသည္ဟူေသာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လာေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္အသံုးျပဳေနသည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔က တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။