ဒ႐ုန္းမ်ားအတြက္ အရြယ္ေသးငယ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္မ်ိဳးကို DJI မိတ္ဆက္

12187880_10153270117132825_2577542478249791323_n.jpg

ဒ႐ုန္းကုမၸဏီ DJI ႏွင့္ Ubuntu Linux ေနာက္ကြယ္ရိွကုမၸဏီ Canonical တို႔သည္ ဒ႐ုန္းမ်ားအတြက္ application မ်ားတည္ေဆာက္မႈကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ Manifold ဟုေခၚေသာ အရြယ္ေသးငယ္သည့္ embedded ကြန္ပ်ဴတာတစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

Manifold သည္ DJI ၏ Matrice 100 platform တြင္သာ အံဝင္ခြင္က် အသံုးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ phantom ဒ႐ုန္းမ်ားျဖင့္ သံုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေဒၚလာ ၃,၃၀၀ တန္ဖိုးရိွ Matrice 100 သည္ Manifold ကဲ့သုိ႔ေသာ hardware ႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္တပ္ဆင္သံုးႏိုင္ေသာ sensor မ်ားကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

Manifold တြင္ Canonical ၏ Ubuntu operating system (14.04 LTS) ကို အသံုးျပဳထားၿပီး CUDA, OpenCV ႏွင့္ ROS တို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။ အဆိုပါ platform တြင္ quad-core ARM Cortex A-15 ပ႐ိုဆက္ဆာ တစ္ခုႏွင့္ NVIDIA Kepler အေျခခံ GPU တစ္ခု ပါဝင္ၿပီး image processing ႏွင့္ parallel computing တုိ႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးမွာ ၄၉၉ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖြယ္ရိွသည္။

Ref: TechCrunch