အေဆာက္အအံုတြင္း တည္ေနရာေျခရာခံႏိုင္သည့္ app ကို Apple စမ္းသပ္

12193464_10153268860122825_7812679543206031976_n.jpg

Apple သည္ Indoor Survey ဟုေခၚသည့္ အပိုေဆာင္း hardware မလိုအပ္ဘဲ အေဆာက္အအံုတြင္း တည္ေနရာေျခရာခံမႈကို တိက်စြာျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ iOS app သစ္တစ္ခုအား developer မ်ားထံ စမ္းသပ္သံုးစြဲခြင့္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ app ၏ အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ “Survey app အတြင္း ေျမပံုတစ္ခုေပၚ point မ်ား ခ်ထားျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ တည္ေနရာကို ေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ Indoor Survey app က ေရဒီယိုလိႈင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ iPhone ရဲ႕ sensor data ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆံုးသတ္မွာ အထူး hardware တပ္ဆင္ရန္မလိုဘဲ အေဆာက္အအံုအတြင္းက တည္ေနရာကို ရရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

Indoor Survey app ကို developer Steve T-S ဆိုသူက ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီး Twitter ေပၚတြင္ တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ app ကို စမ္းသပ္သံုးစြဲလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤေနရာ ကို ႏွိပ္ကာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Ref: CultOfMac