ျပည္တြင္း၌ နည္းပညာဆုိင္ရာ Data Center တစ္ခုကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအစရိွေသာက႑မ်ား အပါအဝင္ အျခားအေရးႀကီးက႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည့္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ Data Center   တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အကူအညီကို ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ က႑အသီးသီးမွ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္ အခါတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကို  အလြယ္တကူရရိွ ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ Data Center တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ Data Center တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ အဓိကစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ Data Center တည္ေဆာက္မႈ အတြက္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အကူအညီေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္မည့္ အဆုိပါ Data Center တြင္ျပည္တြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းစီ၏ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑အတြင္းသို႔ ယခုႏွစ္မွစတင္၍ သိသိသာသာ ဝင္ေရာက္လာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာအျခားေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးထားသည္။