၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သိထားသင့္သမွ် ထိုင္ရာမထ သိႏုိင္မည့္ App မ်ား

ij+.jpg

mVoter 2015

Version : 2.1.4
PlayStore : 4.6 ****
Size : 4.0MB
Requires : Android OS v2.3.3 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/t7mpl7
https://goo.gl/YmZCac

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Application ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားအေၾကာင္းကို တိတိက်က် သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဖန္တီးထားသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ပါတီမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည့္အျပင္ မဲေပးႏုိင္မည့္ သူစာရင္းမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္တုိင္ မဲေပးႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိကို စစ္ေဆးႏုိင္ရန္လည္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ မဲေပးျခင္းကိုလည္း အဆင့္ဆင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ေပးထားၿပီး ပယ္မဲႏွင့္ ခုိင္လုံမဲမ်ားကိုလည္း ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အစမွအဆုံး အဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းႏွင့္  အေျဖမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏုိင္ရန္ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

MaePaySoh – Election App

Version : 1.4
PlayStore : 4.5 ****
Size : 6.1MB
Requires : Android OS v3.0 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/c2KQ7H

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Application ျဖစ္သည္။ http://maepaysohkoekoe wave.azurewebsites.net/ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ သတင္းအခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံေရးဆြဲထားသည့္ App ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မူဝါဒသေဘာထား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ေလ့လာ ႏုိင္မည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မူဝါဒသေဘာထား လုပ္ငန္းမ်ားအား PDF ဖုိင္ (ebook) အေနျဖင့္လည္း Download ရယူႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားသည္။ ထို႔ျပင္ ပါတီဝင္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကိုလည္း ရွာေဖြေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ၊ မိမိမဲအား ခုိင္လုံမဲျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

7Day Election
 

Version : 1.2
PlayStore : 5.0 ****
Size : 2.5MB
Requires : Android OS v3.0 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/NmZiIJ

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Application ျဖစ္သည္။ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ သတင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီႏွင့္အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အင္တာဗ်ဴးသတင္းမ်ား၊ ပါတီမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိမဲေပးလိုသည့္ ပါတီအမည္၊  အမတ္ေလာင္းအမည္ျဖင့္ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည့္အျပင္ တုိင္းေဒသအလိုက္လည္း ရွာေဖြႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားသည္။ ထို႔ျပင္ မဲေပးသည့္ကာလအတြင္း  အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနသည့္ မဲရလဒ္ မ်ားကိုလည္း သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ ပညာေပးမႈမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Mae
 

Version : 1.1.1
PlayStore : 4.6 ****
Size : 6.5MB
Requires : Android OS v4.0.3 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/feG6e1

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Application ျဖစ္သည္။ မိမိေပးလုိက္သည့္ မဲသည္ခုိင္လုံမဲ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္မဲေပးႏုိင္ရန္ ဂိမ္းျဖင့္တြဲဖက္ ဖန္တီးထားသည့္ App ျဖစ္သည္။ မဲေပးရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တံဆိပ္တုံးႏွိပ္ မဲေပးျခင္းအား ေလ့က်င့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ မဲေပးရမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကို သတိေပးျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ျပည့္ျပည့္စုံစံု ေလ့လာသိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကုိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြင္းမွ ယခင္အမတ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ၏ သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း  ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲေပးၿပီးပါက မိမိေပးခဲ့ေသာ ပါတီႏွင့္ ကုိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ မွ်ေဝျခင္းကိုလည္း App မွပင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Vote Detail MM


Version : 2.0
PlayStore : 4.9 ****
Size : 1.3MB
Requires : Android OS v4.0 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/VxlW4E

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Application ျဖစ္သည္။ ဖုန္းတစ္လံုးကို တစ္ခါပဲ မဲေပးႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားသည့္ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ App ျဖစ္ၿပီး မဲေပးႏုိင္သည့္ ပါတီေပါင္း ၉၁ ပါတီလုံး ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မဲေပးရန္အတြက္ ျပည္နယ္အလိုက္ ခြဲျခားေပးထားၿပီး ျပည္နယ္အတြင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပါတီကိုသာ မဲေပးႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္အျပင္ မိမိမဲေပးသည့္ ျပည္နယ္အတြက္ မဲသည္ တျခားျပည္နယ္မ်ားအား သက္ေရာက္မႈမရွိေစရန္ ဖန္တီးထားသည္။ ပါတီမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ပါတီအလိုက္ရရွိထားသည့္ မဲစာရင္းမ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Yway

Version : 1.3
PlayStore : 4.6 ****
Size : 6.9MB
Requires : Android OS v4.0.3 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/RPo0f0

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Application ျဖစ္သည္။ မဲေပးရမည့္ ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သိထားသင့္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိအမည္၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ (သို႔မဟုတ္) ေမြးသကၠရာဇ္ျဖင့္ မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း ရွိမရွိအား စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး လက္ရွိတည္ေနရာအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေၾကာင္းကို ရွာေဖြေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အလိုက္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲေပးရာတြင္ သိသင့္ေသာ ဗဟုသုတ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေမးအေျဖမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Doh Sanda

Version  : 1.2
PlayStore :4.8*****
Size : 3.8MB
Requires : Android OS v4.0 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/O3XSDI

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္ လုပ္ထားသည့္ Application ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း၊ မဲေပးျခင္းအေၾကာင္း၊ ခုိင္လုံမဲႏွင့္ ပယ္မဲဆိုသည့္အေၾကာင္း၊ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ အေမးအေျဖမ်ား စသည့္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို အလြယ္တကူ ေလ့လာသိရွိႏုိင္မည္  ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိကိုယ္တုိင္ မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း ရွိမရွိ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တုိင္း/ေဒသႀကီးအလိုက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ မိမိမဲထည့္ရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပါတီမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ App အသုံးျပဳသူမ်ား ခုိင္လုံမဲႏွင့္ ပယ္မဲအေၾကာင္းကို နားလည္ႏုိင္မည့္ မွန္/မွားေရြး ဂိမ္းကိုလည္း App မွပင္  ကစားႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

Vote Up

Version : 1.1
PlayStore :4.8 *****
Size : 3.0MB
Requires : Android OS v4.0 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/aAHlV6

မိမိကိုယ္တုိင္ မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းရွိမရွိအား မိုဘုိင္းဖုန္းမွပင္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိအမည္၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ကို အသုံးျပဳ၍ မိမိမဲေပးရမည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းေဒသစသည္တို႔အား မွန္ကန္ျခင္းရွိမရွိ အလြယ္တကူ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ပါတီအသီးသီးႏွင့္ ပါတီဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ႏုိင္ရန္လည္း ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ အသုံးျပဳမ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာ မဲေပးႏုိင္ရန္အတြက္ App တြင္ ဂိမ္းအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထည့္သြင္း ေပးထားသည္။

Tara Vote

Version : 1.1.3
PlayStore :4.9 *****
Size  : 3.0MB
Requires : Android OS v4.0.3 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/aAHlV6

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ပါတီႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းစာရင္းမ်ား၊ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ေလ့လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စာရင္းတြင္ မိမိ၏ အမည္ ပါ၊ မပါ ကိုလည္း စစ္ေဆးႏုိင္ၿပီး မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အဆင့္ဆင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ေပးထားသည္။ မိမိဖုန္း၏ လက္ရွိတည္ေနရာ အတြင္းတြင္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ စာရင္း၊  ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

Kyeet

Version : 1.1
PlayStore : 4.4 ****
Size : 5.0MB
Requires : Android OS v4.0.3 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/S1hFdj

www.kyeet.org ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ျပည္သူမ်ားမွ မဲေပးသည့္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား မ်က္ေျခမပ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအရ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ရွိ၊ မရွိ စသည္တို႔ကိုလည္း ေလ့လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပါတီအလုိက္ မဲဆြယ္ပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ား  အခ်ိန္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ မဲစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားခ်က္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ဖတ္႐ႈ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Mae Pay Mal

Version : 1.0.2
PlayStore : 4.3 ****
Size : 3.4MB
Requires : Android OS v4.0 ႏွင့္အထက္

https://goo.gl/pJ9F8R

ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားသည္။ ထို႔ျပင္မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိရွိႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ မိမိေနထိုင္ရာ တုိင္း/ေဒသေပၚ မူတည္၍ မဲစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။