ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း

12118803_10207620061080780_4791980486158684305_n.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၈၆ အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ငါးဦးပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဦးေဆာင္ေစ၍ ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒအရ လႊတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေကာ္မရွင္ပါ တာဝန္ရိွသူမ်ားက အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ဟုသိရသည္။