အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အိမ္အေရာက္ေပးပုိ႔ရန္ Walmart ရည္မွန္းထား

12190994_10153259555507825_8698619502649062412_n.jpg

Walmart သည္ Amazon ၏ အစီအစဥ္ကဲ့သို႔ အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အိမ္အေရာက္ ေပးပို႔ရန္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ စမ္းသပ္ခြင့္အတြက္ ခြင့္ေတာင္းစာကို ဖက္ဒရယ္ေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (FAA) ထံသို႔ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း Reuters မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းျခင္းကို တရားဝင္ ခြင့္မျပဳထားေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း FAA သည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မထုတ္ျပန္မီ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းခြင့္မ်ား ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဇြန္လတြင္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၁ ႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း FAA ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ အားလပ္ရက္ရာသီအတြင္း ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္အျဖစ္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ ၁ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ၿပီးမွသာ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။

Walmart သည္ DJI မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အေဆာက္အဦအတြင္း စမ္းသပ္လ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဟင္းလင္းျပင္တစ္ေနရာတြင္ စမ္းသပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ားကို ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စတိုးမ်ားသုိ႔ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း အတင္အခ်ျပဳလုပ္ျခင္းကို စစ္ေဆးျခင္း စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရိွသည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္အရ အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ားကို စတိုးဆိုင္မ်ားမွ ကားရပ္နားေနရာသုိ႔ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ေပးျခင္းေနရာတြင္ အသုံးျပဳဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္ယူၿပီးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကားအထိ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် သယ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

Ref: Quartz