ပညာေရးက႑ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္း (CESR) မ်ားအား အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္

index_SMT_www.nippon-foundation.or_.jp_News_2015Oct23.jpg

ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္း (Comprehensive Education Sector Review-CESR) ကုိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာရွင္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားမွ အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ အခ်ိန္တို အတြင္းအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဒုတိယအဆင့္တြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ တတိယအဆင့္တြင္ ပညာေရးက႑ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး CESR ၏ ပညာေရးက႑ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၀) ကိုလည္း ျပဳစုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္း၏သင္႐ိုးကို သင္႐ိုးအသစ္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားမည့္ အစီအစဥ္ကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ သင္႐ိုးအသစ္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားျခင္းကို ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၁,၃၉၉ ဘီလီယံအထိ သံုးစြဲခဲ့ကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ေလးဆေက်ာ္ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခမဲ့ပညာေရးအတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၂၉ ဘီလီယံသံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး မူလတန္းအဆင့္ေက်ာင္းသားငါးသန္းအတြက္ တစ္ဦး လွ်င္ ေက်ာင္းသံုး ပံုႏွိပ္ စာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ေျခာက္အုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စံုတစ္စံုစီကို လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ၂.၈ သန္းေက်ာ္ အတြက္ ေက်ာင္းသံုး ပံုႏွိပ္ စာအုပ္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊  အထက္တန္းေက်ာင္းသားရွစ္သိန္းေက်ာ္အတြက္  ေက်ာင္းသံုး ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကိုလည္း အခမဲ့ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။