စမတ္ဖုန္းႏွင့္ iPad က ကေလးငယ္မ်ား၏ ဉာဏ္ရည္တိုးတက္မႈကို မထိခိုက္ဟု ပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကား

kidiPD-SH-mashable-2015oct22.jpg

အေမရိကန္ ကေလးသူငယ္ ကုသေရး အကယ္ဒမီ (AAP) သည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဉာဏ္ရည္တိုးတက္မႈကို စမတ္ဖုန္းႏွင့္ iPad မ်ားက မထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသန စစ္တမ္းတစ္ခုျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းသည္ ေမလတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ကေလး အထူးကု ဆရာဝန္မ်ား၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာ သုေတသီႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ “Growing Up Digital: Media Research Symposium” ဟု အမည္ရသည့္ ပြဲအတြင္း ပညာရွင္မ်ားက ကေလး  ငယ္မ်ား စမတ္ထုတ္ကုန္ အသုံးျပဳရာမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျမင္မ်ားကို တင္ျပသြားခဲ့သည္။

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ကေလးငယ္ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူမ်ားသည္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ tablet မ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၾကသည္။ စစ္တမ္းအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ၃ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔၏ အိပ္ခန္းတြင္ တီဗီတစ္လုံးရွိေၾကာင္း၊ ၆ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အိပ္ခန္းအတြင္း အနည္းဆုံး screen တစ္ခုရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းအရသိရသည္။ “ဒီဂ်စ္တယ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး မီဒီယာသည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းသည့္ အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ကို ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစကာ ကေလးငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ကို တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း AAP ၏စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပညာရွင္မ်ားက မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား iPad ကို လြတ္လပ္စြာ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးထားႏိုင္ေသာ္လည္း အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ေနရာတြင္အစားထိုးရန္ အသုံးမျပဳသင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးထားသည္။

Ref: Mashable