လာမည့္ႏွစ္တြင္ စမတ္နာရီ ထုတ္ကုန္သစ္ကို Sony မိတ္ဆက္ဖြယ္ရွိ

Sony-finish.jpg

Sony သည္္ နာရီမ်က္ႏွာစာႏွင့္ လက္ပတ္ႀကိဳး ေနရာမ်ားတြင္ display အျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ စမတ္နာရီ သစ္တစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးေနေၾကာင္း Bloomberg မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပ ါစမတ္နာရီတြင္ ကုမၸဏီမွ မူပိုင္ခြင ့္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ e-paper အမည္ရွိ နည္းပညာကို အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ e-paper သို႔မဟုတ္ electronics paper ကိုဖန္တီးမည့္ အေၾကာင္းကို မသိရွိရေသးေသာ္လည္း e-reader ႏွင့္ အျခားထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ e-ink display မ်ားထက္ ျခားနားမႈရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Bloomberg မွေဖာျ္ပခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ စမတ္နာရီ ေစ်းကြက္သည္ ေႏွးေကြးေနေသာ္လည္း မၾကာခင္ အခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာတိုးတက္ လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ Samsung, Pebble, LG ႏွင့္အျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ စမတ္နာရီ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာက္ရွိေနၿပီး သတိေပးခ်က္ႏွင့္ app မ်ားအျပင္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ဖန္တီးေနလ်က္ရွိသည္။ Sony ၏ ေဒၚလာ ၂၅၀ တန္ဖိုးရွိ SmartWatch 3 တြင္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ Google operating system ျဖစ္ေသာ Android Wear အသုံးျပဳထားသည့္အျပင္ ေရစိုခံျခင္းႏွင့္ နာရီလက္ပတ္ႀကိဳးမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Sony ၏ e-paper နာရီသည္ လက္ရွိထြက္ရွိေနေသာ စမတ္နာရီမ်ား သို႔မဟုတ္ Apple Watch ကဲ့သို႔ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း Bloomberg မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Sony သည္ ၎၏ စမတ္နာရီသစ္တြင္ နည္းပညာထက္ စတိုင္လ္က် လွပမႈကို အာ႐ုံစိုက္ကာ လုပ္ကိုင္သြားဖြယ္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

-စိုးထက္
(Ref : CNET)