အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ Facebook အသံုးျပဳမႈ ၆ သိန္း ၄ ေသာင္းခန္႔ရိွ

12180642_10205256495233018_336283406_o.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳသူအေရအတြက္မွာ ၆ သိန္း ၄ ေသာင္းရိွေၾကာင္း သိရသည္။

Amara Digital Marketing Agency ၏ သုေတသနျပဳ ရွာေဖြထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္ ကာလအတြင္းက ျပည္တြင္း၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ Facebook အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ မွာ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္းခန္႔သာရိွခဲ့ရာမွ ဆယ္လတာကာလအတြင္း အထက္ပါ ကိန္းဂဏန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Facebook လူမႈကြန္ရက္သံုးစဲြေနသည့္ အေရအတြက္မွာ ၆.၉ သန္းခန္႔ရိွလာၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သံုးစဲြမႈဦးေရမွာ ၄.၄ သန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံုးျပဳမႈအေရအတြက္မွာ ၂.၅ သန္းခန္႔ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။