၁၀ သန္းေျမာက္ ေဆြသဟာရယူ သံုးစဲြသူကို MPT မွ ေငြက်ပ္ ၁ သန္းဖိုး ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ လက္ေဆာင္ေပးအပá€

IMG_4745.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) သည္ ၎တို႔၏ ေဆြသဟာ အစီအစဥ္ကို ရယူသံုးစဲြသူေပါင္း ၁၀ သန္းအထိ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ေရာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ လက္ရွိတြင္ သံုးစဲြသူ ၁၆ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

၁၀ သန္းေျမာက္ ေဆြသဟာ ရယူသံုးစဲြသူအား MPT မွ ၁ သန္းဖိုး ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ကို လက္ေဆာင္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုရရွိသူကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။