ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိတ္ခ်ိန္းနယ္ေျမ အခ်ိဳ႕အတြင္း ေအာ္တို တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ေခတ္မီ အိတ္ခ်ိ

12045364_870589226388698_2017465202038465425_o.jpg

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိတ္ခ်ိန္းနယ္ေျမအခ်ိဳ႕အတြင္း ေအာ္တို တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ေခတ္မီ အိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ား ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

အလံုအိတ္ခ်ိန္းနယ္ေျမအတြင္း ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည္ျဖစ္၍ (၂၁၄xxx, ၂၁၅xxx, ၂၁၆xxx, ၂၁၇xxx) စေသာနံပါတ္မ်ားအား အလံုအိတ္ခ်ိန္း၏ (၂၃၁-၄xxx, ၂၃၁-၅xxx, ၂၃၁-၆xxx, ၂၃၁-၇ xxx) စေသာ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ားျဖင့္ ၁၄.၁၁.၁၅. ရက္ေန႔တြင္ အစားထိုးေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းနယ္ေျမတြင္ လက္ရွိ ADSL သံုးစြဲသူမ်ားအနက္ Static IP သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ Static IP Range (172.x.x.x) ကြန္ရက္သို႔ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ADSL ဌာနသို႔ ႀကိဳတင္ ဆက္သြယ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

၎အျပင္ ဟံသာဝတီ S-12 အိတ္ခ်ိန္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ RSU နယ္ေျမအတြင္း ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ားအားလည္း ေခတ္မီ အိတ္ခ်ိန္း စက္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဟံသာဝတီ S-12 အိတ္ခ်ိန္း၏ ၾကည့္ျမင္တိုင္ RSU မွ (၅၀xxx, ၅၁xxx, ၅၂xxx, ၅၃xxx) စေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား မရမ္းကုန္း Soft-X3000 (SoftSwitch) အိတ္ခ်ိန္း၏ (၉၃၁-၇xxx) ႏွင့္စသည့္ နံပါတ္မ်ားျဖင့္ ၂၀.၁၁.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အစားထိုး ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဟံသာ၀တီ S-12 အိတ္ခ်ိန္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ RSU နယ္ေျမတြင္ ADSL သံုးစြဲသူမ်ားအနက္ Static IP သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Static IP Range (172.x.x.x) ကြန္ရက္သို႔ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ADSL ဌာနသို႔ ႀကိဳတင္ ဆက္သြယ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားထားသည္။

အသစ္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳမည့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသည္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈသာမက အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ADSL စနစ္ပါ ေလွ်ာက္ထား သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေၾကညာသည္။