ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူဦးေရ ၿပီးခဲ့သည့္သံုးႏွစ္တာ ကာလထက္ ဆယ္သန္းနီးပါးá

IMG_6196.gif

ျပည္တြင္းမုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူဦးေရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္အတြင္း ဆယ္သန္းနီးပါးေက်ာ္ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ မုိဘိုင္း ဖုန္းအသံုးျပဳသူဦးေရသည္ ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လအထိ ရွစ္သန္းသံုးသိန္း ေက်ာ္ရိွခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရိွအခ်ိန္ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ဆယ္သန္းနီးပါးျမင့္တက္လာ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ယခုႏွစ္  ဧၿပီ ၃၀ အထိ  မုိဘိုင္း ဖုန္းအသံုးျပဳသူအေရအတြက္အတိအက်မွာ  ရွစ္သန္းႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ၈,၂၇၈,၅၂၀ ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ ကာတာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီသည္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး တစ္လအတြင္း ၎တုိ႔၏မုိဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈကို  သံုးစဲြသူေပါင္း တစ္သန္းရိွခဲ့ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ MPT အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း ၇ သိန္းခန္႔ကုိ ေဈးကြက္အတြင္း စတင္ေရာင္းခ်လာခဲ့သည္။ MPT သည္ ဆင္းမ္ကတ္ အသစ္ တစ္သန္းကို ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ ဆက္လက္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Telenor  Myanmar  သည္  ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၎တုိ႔၏ဆင္းမ္ ကတ္တစ္သန္းကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းမုိဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ၂၀၁၁၊ မတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ တစ္သန္းတစ္သိန္းေက်ာ္ရိွရာမွ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ခုနစ္သန္းေက်ာ္ပမာဏ အထိျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္း၌ဂ်ီအက္စ္အမ္အမ်ိဳးအစားမုိဘိုင္းဖုန္းကို အသံုးျပဳသူအေရအတြက္သည္ စီဒီအမ္ေအအမ်ိဳးအစားမုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူထက္ပိုမုိမ်ားျပားေၾကာင္း  အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရိွ မုိဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ဆင္းမ္ကတ္တန္ဖိုးမ်ားကို က်ပ္ႏွစ္သိန္းအထိေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း တြင္ ႏိုင္ငံ၏ မုိဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆသည္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိရိွလာမည္ဟု အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္း၌အသံုးျပဳေနသည့္ ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္း အေရအတြက္မွာ ငါးသိန္းေက်ာ္သာ ရိွေသးၿပီး မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမွာ ၂ ဒသမ ၄သန္း ေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္မွ မုိ ဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ Facebook သံုးစဲြသူ မွာ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူအေရအတြက္  ရွစ္သန္းသံုးသိန္းေက်ာ္လာသည္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူပမာဏသည္လည္းလစဥ္ျမင့္တက္ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံတ ကာအခ်က္အလက္မ်ား ကိုေကာက္ယူေနသည့္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရသိရသည္။

ယခုလက္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုး မုိဘိုင္းဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ Huawei ျဖစ္ၿပီး ယင္းအမွတ္တံဆိပ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ေဈး ကြက္ေဝစု ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ရယူထားသည္။ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ Samsung အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံထုတ္ Apple အမွတ္တံဆိပ္ iPhone အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ျပည္တြင္းေဈးကြက္၌  ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ကို ရယူထားေၾကာင္းသိရသည္။