ထိုင္းတြင္ ယမကာပုလင္းကိုင္၍ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုသြားမည္ဟု အာဏာပုိင္မ်ား ေá

thai-SH-Khaosodenglish-2015oct14.jpg

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ရဲမ်ားသည္ ဘီယာအမွတ္တံဆိပ္ကို ေၾကာ္ျငာေပးသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို Instagram တြင္ တင္ခဲ့ေသာ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားကို စြဲခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ တရားဆြဲဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယစ္မ်ိဳးထိန္းခ်ဳပ္ ဘုတ္အဖြဲ႕က ၎ကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို တရားစြဲဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ အဆိုေတာ္ ၃၀ ေက်ာ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ယမကာထိန္းခ်ဳပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ရဲမ်ား၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ခံေနရသည္။ ၎အက္ဥပေဒအရ အမွတ္တံဆိပ္ကို ျပသျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို ေသာက္သုံးရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ယမကာမ်ား ေၾကာ္ျငာမႈကို တားျမစ္ထားသည္။ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသူမ်ားသည္ Instagram တြင္ Chang ဘီယာေသာက္သုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘီယာတံဆိပ္ႏွင့္အတူ ကုိယ္ဟန္ျပသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားတင္ျခင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယစ္မ်ိဳးဘုတ္အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲႏွင့္ ဥပေဒေရးသားသည့္ အႀကီးအကဲ ဆာမန္ဖူထရာကူလ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အဆိုပါဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားသည္ Chang ၏အမွတ္တံဆိပ္သစ္ Chang Classic ကို အေရာင္းျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခံရသည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား သူမ်ားသည္ ဓာတ္ပုံမ်ား တင္ျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား သူမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱတစ္ပတ္ခန္႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ၿပီးေနာက္ တင္ထားသည့္ ဘီယာဓာတ္ပုံမ်ားကို ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Khaosodenglish