ဂ်ပန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ IEP ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြက္္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားဖိတ္ေခၚ

Japan-Foundation_SMT_www.jpf_.go_.jp_News_2015Oct16.jpg

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ International Exchange Projects ႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာ သင္ၾကားေနေသာ  ျမန္မာလူမ်ိဳး  ဆရာ၊  ဆရာမမ်ားအား ဖိတ္ေခၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း MAJA မွသိရသည္။

အဆိုပါ Training တြင္ အဓိက နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ေသာ Art and Cultural Exchange, Japanese-Language  Education Overseas,Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange အျပင္ Strengthening the Cultural Exchange in Asia မ်ားအေၾကာင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ သုေတသနပညာသင္ဆုမ်ား၊ ဂ်ပန္ဘာသာစကားအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို https://www.jpf.go.jp/ e/program/index.html တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။