ထုတ္ေပးၿပီးေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၆၀ ေက်ာ္လာ

IMG_4602.jpg

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးၿပီးေသာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၆၀ ေက်ာ္ ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလအတြင္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လုိင္စင္ငါးခုကို ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔မွာ CITCC (Myanmar) Co., Ltd, Nexus Networks Trading, Ocean Wave Communication Co., Ltd, Myanmar Country Co., Ltd, Tah Moe Hnyeဲ Chan Thar Tun Wai Thar Co., Ltd တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္အထိ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ ထုတ္ေပးၿပီးေသာလိုင္စင္ ၆၁ ခုရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္အစပိုင္းမွ စတင္၍ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား အပါအဝင္ နည္းပညာကုမၸဏီ အားလံုးကို လုိင္စင္သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားအေနျဖင့္ Nation Telecommunications လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Individual) လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Class) Application Service လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Class) လိုင္စင္ စသည္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါ လိုင္စင္မ်ားအနက္ Nationwide Telecommunications Licences ကို လက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခုကို ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအရ လိုင္စင္သက္တမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္မွ ၂၀ ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈု လုပ္ငန္းလုိင္စင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ျပည္တြင္း /ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္၍ လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရသည္။