ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ားက Facebook ထက္ WhatsApp တြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေလ့ ရိွဟုဆို

ႏိုင္ငံ ၃၂ ႏိုင္ငံမွ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ ၁,၇၀,၀၀၀ ကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်က္အရ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ားသည္ Facebook ထက္ instant messaging app မ်ားတြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေလ့ ရိွေၾကာင္းသိရသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ Facebook ကို အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေစ်းကြက္ သုေတသနအဖြဲ႕ GlobalWebIndex (GWI) က ေကာက္ယူခဲ့သည့္ Social Summary  for  Q3  2014  စစ္တမ္းသစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“Facebook မွာ သံုးစြဲသူေတြ ပိုမ်ားေပမယ့္လည္း ဓာတ္ပံုေဝမွ်မႈနဲ႔ message ေပးပို႔မႈႏႈန္းစတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ပါတယ္”ဟု အထက္ပါ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ Facebook ထက္ Instagram ႏွင့္အျခားေသာ messaging app မ်ားေပၚတြင္သာ  သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေလ့ ရိွေၾကာင္း Street-Insider.com မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အထက္ပါ အစီရင္ခံစာတြင္ Facebook သံုးစြဲမႈႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ား အသံုးျပဳသည့္ messaging app မ်ားတြင္လည္း Messenger က WhatsApp ၏ေနာက္တြင္သာ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: IBNLive