၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဘက်င္းရွိ တကၠစီမ်ား၌ QR ကုတ္မ်ား ထည့္သြင္းမည္

beijing-cab-qr-code.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တကၠစီယာဥ္ေမာင္း ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ ကတ္မ်ားေပၚတြင္ QR ကုတ္မ်ားကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း Techweb မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တကၠစီကားမ်ားရွိ ယာဥ္ေမာင္းကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ ကတ္မ်ားတြင္ QR ကုတ္မ်ားထည့္သြင္း လိုက္လွ်င္ အသုံးဝင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး တကၠစီအစစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းမသြင္းထားေသာ တကၠစီအတုမ်ားကို ခရီးသည္မ်ားက ခြဲျခားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ QR ကုတ္ကုိ scan ျပဳလုပ္သည့္အခါ ခရီးသြားလာမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တကၠစီ database ကို သုံးစြဲသူမ်ားက ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ကာ တကၠစီအတုမ်ားကို database တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း တကၠစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုကာ သတင္းေပးပို႔ ႏုိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ QR ကုတ္အသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ညံ့ဖ်င္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို တိုင္ၾကားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းက ဥပေဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါကလည္း ၎၏ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ကုိ ရယူကာ ကုမၸဏီသို႔ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ QR ကုတ္အသစ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အၿပီးသတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

-စိုးထက္
(Ref: TechInAsia)