မ်က္စိေ႐ြ႕လ်ားမႈျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ eye mouse တစ္မ်ိဳးကို Samsung မိတ္ဆက္

Samsung-EyeCan.jpg

Samsung သည္ မသန္စြမ္း သူမ်ားအတြက္  မ်က္စိေ႐ြ႕လ်ားမႈမွ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ EyeCan+ eye mouse ဟုေခၚဆိုေသာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ မ်က္စိျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ အသုံးျပဳရေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၎ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ keyboard သုိ႔မဟုတ္ mouse အသုံးမျပဳႏိုင္သည့္ မသန္စြမ္း သူမ်ားအတြက္ ဦးတည္ထုတ္လုပ္ထားကာ ၎ထုတ္ကုန္ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာမ်ားသည္ မ်က္မွန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားကိရိယာ တပ္ဆင္၍ အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔က Samsung သည္ မည္သည့္ကိရိယာမွ် ဝတ္ဆင္၍ အသုံးျပဳစရာ မလိုအပ္ေသာ Eye-Can+ ဟုေခၚဆိုသည့္ ထုတ္ကုန္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ EyeCan+ သည္ ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္နီတာေအာက္တြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳရေသာ ႐ိုးရွင္းလွေသာ စက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ EyeCan+ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မ်က္စိမ်ားကို စက္ႏွင့္အမွတ္အသား ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ၎လုပ္ငန္းစဥ္သည္ EyeCan+ မွမွန္ကန္သည့္ အမွတ္အသားကို မွတ္တမ္းတင္သည့္ အေနျဖင့္ တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။

သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ကို အသုံးျပဳ၍ ေမာ္နီတာျဖင့္ ႏွစ္ေပအကြာမွ လဲေလ်ာင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ ထုိင္၍ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ၎ထုတ္ကုန္၏ interface သည္ ေမာ္နီတာေပၚတြင္ copy, paste, select all, drag and drop, scroll ႏွင့္ zoom in စသည္ျဖင့္ ျခားနားေသာ command ၁၈ မ်ိဳးႏွင့္အတူ pop-up menu တစ္ခုကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

-စိုးထက္
Ref : CNET